เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การผ่อนชำระและการคำนวณเงินเพิ่ม กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่อยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ได้รับอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ
_________________

                                         ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                         กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการผ่อนชำระและการคำนวณเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินจากการทำงานหรือประกอบกิจการในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งได้รับสิทธิให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี แต่ไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป หรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป ดังต่อไปนี้

                                         1. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และมีภาษีที่ต้องเสียจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิผ่อนชำระเป็นสามงวด งวดละเท่า ๆ กัน ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร โดยงวดที่หนึ่งต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดเวลาปกติหรือภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป งวดที่สองต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง และงวดที่สามต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อ ๆ ไป โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ
                                              ตัวอย่าง
                                              (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ
ปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป คือยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยมีภาษีต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิผ่อนชำระตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร จำนวนสามงวด และจะต้องชำระภาษีแต่ละงวดภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
                                                    - งวดที่หนึ่ง ต้องชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                                    - งวดที่สอง ต้องชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                                                    - งวดที่สาม ต้องชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีงวดที่สองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่สองและงวดที่สาม โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ
                                              (2) กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2553 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยมีภาษีต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และใช้สิทธิผ่อนชำระตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร โดยชำระงวดที่หนึ่งไว้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวจึงได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษีงวดที่สอง และงวดที่สามออกไปด้วย ดังต่อไปนี้
                                                    - งวดที่หนึ่ง ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
                                                    - งวดที่สอง ต้องชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
                                                    - งวดที่สาม ต้องชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีงวดที่สองภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่สองและงวดที่สาม โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ

                                         2. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ
ปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาปกติ คือยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 แต่พบว่าคำนวณภาษีไว้ไม่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวมีสิทธิยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีเพิ่มเติมได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
                                              ตัวอย่าง                                               
                                              ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาปกติ คือยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ชำระภาษีไว้จำนวน 1,000 บาท แต่พบว่าไม่ได้นำเงินได้พึงประเมินบางรายการมารวมคำนวณภาษี เป็นเหตุให้ชำระภาษีไว้ขาดไปจำนวน 500 บาท หากผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพิ่มเติมเพื่อชำระภาษีที่ขาดไปจำนวน 500 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 จะไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

                                         3. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาปกติ คือยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายออกไป คือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แต่ปรากฏว่าชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้อง และได้มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายออกไป คือภายหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติม และจะต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ
                                              ตัวอย่าง                                               
                                              (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาปกติ คือยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ชำระภาษีไว้จำนวน 1,000 บาท แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวน 1,500 บาท ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมอีกจำนวน 500 บาท และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ
                                              (2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2553 ภายในกำหนดเวลาที่ขยายออกไป คือยื่นภายในวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ชำระภาษีไว้จำนวน 1,000 บาท แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวน 1,500 บาท ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมอีกจำนวน 500 บาท และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวันชำระ

                                         4. กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 จะไม่ได้รับประโยชน์จากการอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้มีหน้าที่
เสียภาษีจะต้องรับผิดเสียภาษีและเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตามปกติ คือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จนถึงวันชำระ

                                         จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
3 พฤษภาคม 2554

สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8287-8

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022