เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มี
สถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
____________________

                              ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น

                              กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยซึ่งไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถนำส่ง และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษี และขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ ดังนี้

                              1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ได้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ทุกแห่งในสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) ดังนี้
                                  (1) สท.นครศรีธรรมราช
                                  (2) สท.สุราษฎร์ธานี 1
                                  (3) สท.สุราษฎร์ธานี 2                                   
                                  (4) สท.ชุมพร
                                  (5) สท.พังงา
                                  (6) สท.กระบี่
                                  (7) สท.ตรัง
                                  (8) สท.พัทลุง และ
                                  (9) สท.นราธิวาส

                              2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ตาม 1. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีอากรดังต่อไปนี้
                                  (1) ผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและนำส่ง หรือผู้มีหน้าที่หักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่ายและนำส่ง ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการ ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนมีนาคม 2554 และเดือนเมษายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                  (2) ผู้มีเงินได้เงินพึงประเมินจากการทำงานหรือประกอบกิจการในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย สำหรับปีภาษี 2553 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเดือนมีนาคม 2554 ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                  (3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ และ มาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนมีนาคม 2554 หรือเดือนเมษายน 2554 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                  (4) ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและยื่นรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2554 และเดือนภาษีเมษายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                  (5) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2554 และเดือนภาษีเมษายน 2554 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554
                                  (6) ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีมีนาคม 2554 และเดือนภาษีเมษายน 2554 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
                                  (7) ผู้มีหน้าที่เสียอากร ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามมาตรา 103(3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข ซึ่งต้องยื่นแบบและชำระอากรภายในเดือนมีนาคม 2554 หรือเดือนเมษายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554

                              3. ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการตาม 2. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการนำส่งและการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะและชำระภาษีและยื่นแบบขอชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ดังนี้
                                  (1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54
                                  (2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด. 91 และ ภ.ง.ด.95
                                  (3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51 ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55
                                  (4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36
                                  (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.40
                                  (6) อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข
                              จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
18 เมษายน 2554

 

สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-9059

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022