เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
_________________

                  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีที่อยู่ในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น

                  เนื่องจาก การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยตามคำชี้แจงกรมสรรพากรดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัยเพิ่มเติม กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรเพิ่มเติมดังกล่าวสรุปว่า ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ธ.40 ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่อยู่ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2555 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

                     จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กรมสรรพากร
17 ธันวาคม 2557

สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-8290

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022