เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
_________________

                  ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ดังกล่าวไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัย โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา นั้น

                  กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัยสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                  1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.) ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 5 (สภ.5) ที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                       1.1 ท้องที่ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี
                       1.2 ท้องที่ สส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วัฒนานคร สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา สส.คลองหาด และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว
                       1.3 ท้องที่ สส.บางคล้า สส.ราชสาส์น สส.บางน้ำเปรี้ยว และ สส.บ้านโพธิ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ฉะเชิงเทรา
                       1.4 ท้องที่ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1

                  2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                       2.1 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.1.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะสส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.1.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะสส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วัฒนานคร สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา สส.คลองหาด และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.1.3 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะสส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.2.1 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนกันยายน 2556 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.2.2 ให้ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับ กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งได้รับการขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ตาม 2.2.1 และได้มีการขอชำระเป็นสามงวด ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                                   (1) สำหรับการชำระภาษีงวดที่สองที่ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสท.ปราจีนบุรี ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                                   (2) สำหรับการชำระภาษีงวดที่สองที่ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) เฉพาะ สส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                                   (3) สำหรับการชำระภาษีงวดที่สองที่ต้องชำระภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556) เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.3 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.3.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.3.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.4 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.4.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.4.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.5 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.5.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.5.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 เฉพาะ สส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วัฒนานคร สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา สส.คลองหาด และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.5.3 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 เฉพาะ สส.บางคล้า สส.ราชสาส์น สส.บางน้ำเปรี้ยว และ สส.บ้านโพธิ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ฉะเชิงเทรา ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.5.4 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.6 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการ ตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.6.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของ เดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.6.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องนำส่งภาษีและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                       2.7 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
                            2.7.1 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.7.2 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 เฉพาะ สส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วัฒนานคร สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา สส.คลองหาด และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.7.3 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 เฉพาะ สส.บางคล้า สส.ราชสาส์น สส.บางน้ำเปรี้ยว และ สส.บ้านโพธิ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ฉะเชิงเทรา ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.7.4 สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2556 และเดือนภาษีตุลาคม 2556 เฉพาะ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อยเกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                         ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
                       2.8 ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. 4 ก. และแบบ อ.ส. 4 ข. ดังนี้
                            2.8.1 สำหรับ สส.เมืองปราจีนบุรี สส.กบินทร์บุรี สส.บ้านสร้าง สส.ประจันตคาม สส.ศรีมหาโพธิ และ สส.ศรีมโหสถ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ปราจีนบุรี ที่จะต้องยื่นภายในเดือนกันยายน 2556 หรือเดือนตุลาคม 2556 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                            2.8.2 สำหรับ สส.เมืองสระแก้ว สส.อรัญประเทศ สส.วัฒนานคร สส.วังน้ำเย็น สส.ตาพระยา สส.คลองหาด และ สส.เขาฉกรรจ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.สระแก้ว ที่จะต้องยื่นภายในเดือนกันยายน 2556 หรือเดือนตุลาคม 2556 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.8.3 สำหรับ สส.บางคล้า สส.ราชสาส์น สส.บางน้ำเปรี้ยว และ สส.บ้านโพธิ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ฉะเชิงเทรา ที่จะต้องยื่นภายในเดือนตุลาคม 2556 ออกไปเป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
                            2.8.4 สำหรับ สส.พานทอง สส.พนัสนิคม และหน่วยจัดเก็บย่อย เกาะจันทร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สท.ชลบุรี 1 ที่จะต้องยื่นภายในเดือนกันยายน 2556 หรือเดือนตุลาคม 2556 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

                  3. แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามคำชี้แจงกรมสรรพากรฉบับนี้ มีดังนี้
                       3.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54
                       3.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 94
                       3.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36
                       3.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.40
                       3.5 อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. 4 ก และ อ.ส. 4 ข

                     จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

 

กรมสรรพากร
17 ธันวาคม 2557

สำนักกฎหมาย
โทร. 0-2272-9093

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-02-2022