เมนูปิด
Untitled Document
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี
Personal Income Tax : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คำศัพท์
ความหมายของคำ
Additional Filingยื่นเพิ่มเติม
Address of representativeที่อยู่ของผู้แทน
Allowance and Exemption after Deduction of Expenses รายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย
Assessable Income Under Section 40 (1) (2)รายการเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)
Community Enterprise under Community Enterprise Promotion Act B.E.2548วิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548
Countryประเทศ
Date of Birthวันเดือนปีเกิด
Deceased during tax year ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
Dividend tax credit from itemเครดิตภาษีเงินปันผล
Dividends from foreign companies เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ
Divorced during tax yearหย่าระหว่างปีภาษี
Divorced/Widowedหม้าย
Filing Statusสถานะการยื่นแบบแสดงรายการ
Government pension fundเงินสะสม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Group of personsคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
Has income under Section 40 (1) only and filing separatelyมีเงินได้มาตรา 40 (1) ประเภทเดียวและแยกยื่นแบบ
Has income under Section 40 (1)-(8)มีเงินได้มาตรา 40 (1)-(8)
Has no incomeไม่มีเงินได้
I hereby certify that all items declared are true and have attached supporting documents and attachment forms .ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แสดงไว้เป็นความจริงทุกประการพร้อมนี้ได้แนบหลักฐานใบแสดงสิทธิฯ และใบแสดงเงินได้
I hereby request a refund of the tax overpaid above in the amount of …………… bahtข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินเป็นจำนวนเงิน .....บาท
In case spouse has no income and is a foreigner, please specify กรณีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเงินได้โปรดระบุ
Income from sales of immovable properties acquired in a non-commercial and non-profitable manner and opted to pay tax separate from other income รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรและเลือกเสียภาษีโดยไม่นำไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ
Income from sales of unit in Retirement Mutual Fund เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Individualบุคคลธรรมดา
Interest, negotiable or debt instrument discount (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 15 percent) ดอกเบี้ยผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับเป็นผู้ทรงครั้งแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15)
Joint filingรวมคำนวณ
Less purchasing price Gainsเงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
Marital statusสถานภาพสมรส
Marriage existed throughout this tax yearสมรสและอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี
Marriedสมรส
Married during this tax yearสมรสระหว่างปีภาษี
Nationality สัญชาติ
Non-registered ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ
Passport No.เลขที่หนังสือเดินทาง
Personal Income Tax Return for taxpayer with income not only from employmentแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป
Personal Income Tax Return for taxpayer with only income from employment under Section 40 (1)of the Revenue Code Onlyแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
Private teacher aid fund contributionเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
Provident fund contributionเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Regular Filingยื่นปกติ
Relationship to taxpayerความสัมพันธ์กับผู้มีเงินได้
Rental of propertiesการให้เช่าทรัพย์สิน
Representative ผู้แทน
Request for Tax refundคำร้องขอคืนเงินภาษี
Securities and Exchange lawพ.ร.บ. หลักทรัพย์
Separate filingแยกยื่นแบบแสดงรายการ
Separate filing only Section 40 (1)แยกยื่นเฉพาะมาตรา 40 (1)
Severance pay under Labor Lawเงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน
Share of profits from mutual fund (if taxpayer does not select to pay tax at the rate of 10 percent)เงินปันผลฯ จากกองทุนรวม ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10)
Signatureลงลายมือชื่อ
Singleโสด
Spouseคู่สมรส
Statement of Certificationคำรับรอง
Tax Overpaidภาษีที่ชำระไว้เกิน
Tax Payableภาษีที่ชำระเพิ่มเติม
Taxpayerผู้มีเงินได้
Taxpayer Identification No.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
Taxpayer Statusสถานภาพของผู้มีเงินได้
The donor must be an individual with Thai citizenshipผู้บริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
Trade Nameชื่อสถานประกอบการ
Undivided estateกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง
Unit in Long-Term Equity Fundหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
 
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2014