เมนูปิด
Untitled Document
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี
Value Added Tax : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
คำศัพท์
ความหมายของคำ
According to invoice of purchase amount ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อ
Excess tax payment carried forward from last monthภาษีที่ชำระเกินยกมา
Exempted salesยอดขายที่ได้รับยกเว้น
Greater thanมากกว่า
In case of late filing and payment, or additional filingกรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม
Input Taxภาษีซื้อ
Net excess tax payableชำระเกิน
Net tax payableต้องชำระ
Output Taxภาษีขาย
Over declared purchasesยอดซื้อแจ้งไว้เกิน
Penaltyเบี้ยปรับ
Purchase amount that is entitled to deduction of input tax from output tax in this month’s tax computationor in case of additional filingยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales amount this month Or in case of additional filingยอดขายในเดือนนี้ หรือกรณียื่นเพิ่มเติม
Sales subject to 0% tax rateยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0
Surchargeเงินเพิ่ม
Tax Computationการคำนวณภาษี
Taxable sales amountยอดขายที่ต้องเสียภาษี
This month’s excess tax payableภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้
This month’s input taxภาษีซื้อเดือนนี้
This month’s output taxภาษีขายเดือนนี้
This month’s tax payableภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้
Under declared salesยอดขายแจ้งไว้ขาด
Value Added Tax Return under the revenue codeแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
 
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2014