เมนูปิด
Untitled Document
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี
Corporate Income Tax : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
คำศัพท์
ความหมายของคำ
Accounting periodรอบระยะเวลาบัญชี
Actual net profitsกำไรสุทธิ
Actual net profits of the first six months of accounting periodกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีหกเดือนแรก
Additional filingNo.ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
Additional Tax Paymentภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม
Amountจำนวนเงิน
Assetsสินทรัพย์
Business granted income tax exemptionกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
Business liable for income taxกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้
Business of foreign governments or organizations of foreign governmantsกิจการของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
Business that is approved by the Ministry of Energy to operate on oil and fuel trading กิจการนำเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
Business that is exempted from income tax on international sea transport of goodsกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Business that is located in Specific Development Zoneกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ
Certification statement of Director, Partner, or Managerคำรับรองของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ
Companies listedบริษัทจดทะเบียน
Companies or partnerships established under foreign law and carrying on business in Thailand บริษัทหรือห้างฯที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำกิจการในประเทศ
Companies or partnerships established under Thai law that are not companies or partnerships บริษัทหรือห้างฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มิใช่บริษัท
Company or Juristic Partnershipบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
Costs of sales or expenses for computation of gross profitsต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้น
Current assetsสินทรัพย์หมุนเวียน
Declaration statement of director or Partner or Managerแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ
Details of assets, liabilities, and shareholders’ equityรายละเอียดสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน
Excess Tax Paymentภาษีที่ชำระไว้เกิน
Expenses not treated as expenses under the Revenue Codeรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร
Explanation on application of tax rate in tax computationคำอธิบายการใช้อัตราในการคำนวณภาษี
Financial statementงบแสดงสถานะทางการเงิน
For tax Auditorส่วนของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Granted reduction or Granted income tax exemptionได้รับการลดหย่อยหรือได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
Gross receipts before deduction of expenses (For tax payment from gross receipts)รายการรับก่อนหักรายจ่าย (กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับ)
Income Tax Return for Companies or Juristic Partnershipsแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships under section 67 bis of the revenue codeแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
Itemรายการ
Joint venturesกิจการร่วมค้า
Manufacturing Costsต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ
Net losses ขาดทุนสุทธิ
New Securities Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
Non-Current assetsสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
One half of estimatedกึ่งหนึ่งของประมาณการ
One half of estimated net profitsกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ
Ordinary filingยื่นปกติ
Other juristic persons established under foreign lawนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
Paid in excessชำระไว้เกิน
Partialบางส่วน
Plus surchargeบวกเงินเพิ่ม
Privileges under investment promotion schemesสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
Regional operating headquartersกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
Remaining income taxภาษีคงเหลือ
Request For Tax Refundคำร้องขอคืนภาษี
Revenue expenditures, and net profits or lossesรายได้ รายจ่ายและกำไรหรือขาดทุนสุทธิ
Revenues that are granted income tax exemption or expenses that are deductable at a greater amountรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
Securities Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์
Selling and administrative expensesรายจ่ายในการขายและบริหาร
Status of companies or Juristic Partnershipsสถานภาพของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
Tax auditor’s certification statementหนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
Tax computationการใช้อัตราในการคำนวณภาษี
Tax Computation and Paymentวิธีการคำนวณและชำระภาษี
Tax exemption caseกรณียกเว้นภาษี
Taxable income and tax computationเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและการคำนวณภาษี
Taxable net profitsกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี
The revenue department approvesกรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร
To be paid ชำระเพิ่มเติม
Totalทั้งหมด
Withholding income tax and tax paid by other personภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีที่บุคคลอื่นเสียแทน
 
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2014