เมนูปิด
Untitled Document
คำศัพท์เกี่ยวกับแบบแสดงรายการภาษี
Specific Business Tax : ภาษีธุรกิจเฉพาะ
คำศัพท์
ความหมายของคำ
Business with regular transactions similar to Commercial Bankingการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
Cashเงิน
Commercial Bankingการธนาคาร
Consideration etc. from sale of forfeited pawn goodsค่าตอบแทนจากการขายของหลุดจำนำเป็นสิทธิ
Corporate sealประทับตรานิติบุคคล
Credit FoncierBusinessการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
Discountส่วนลด
Factoring Business การประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริง
Finance businessการประกอบธุรกิจเงินทุน
Gross profit before deduction of any expenses from selling back of securitiesกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการขายคืนหลักทรัพย์
Gross profit from exchange or purchase or sale of currenciesกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตรา
Interestดอกเบี้ย
Life Insuranceการรับประกันชีวิต
Local Taxรายได้ส่วนท้องถิ่น
Pawn businessการรับจำนำ
Premiumsค่าธรรมเนียม
Propertyทรัพย์สิน
Sale of immovable property in a commercial profitable mannerการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
Securities Businessการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
Selling Back of Securitiesจากการขายคืนหลักทรัพย์
Services feeค่าบริการ
Specific Business registered not requiredไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
Specific Business registered requiredต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
Specific Business Tax Return under the Revenue Codeแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
The Business of Buying and Selling Back of Securities กิจการซื้อและขายคืนหลักทรัพย์
 
หมายเหตุ : ข้อมูลคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ใช้เพื่อความเข้าใจและการสื่อสารเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุด: 30-07-2014