เมนูปิด

หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
(Non – Resident Withholding Tax Deduction Certificate)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สำเนาแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด. 54
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
3.หลักฐานแสดงการส่งเงินได้ดังกล่าวออกนอกประเทศไทย เช่น คำขออนุมัติซื้อเงินตราต่างประเทศที่ยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบบ ธ.ต. 4 (ถ้ามี) ใบแจ้งหักบัญชีลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ (Debit Note) ในกรณีที่ได้ส่งเงินได้ดังกล่าวออกนอกประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องแสดงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันส่งเงิน หลักฐานแสดงการรับเงิน (กรณีการจ่ายเงินในประเทศ)
4.สำเนาหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
5.หนังสือเรียกเก็บเงินของผู้รับเงินได้ในต่างประเทศ (Invoice)
6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา เช่น สัญญา หรือ ข้อตกลงที่ก่อให้เกิดการจ่ายเงินได้ (กรณีที่สงสัยว่าเป็นการจ่ายเงินได้ประเภทใด) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับ และผู้จ่ายเงินได้เป็นภาษาอังกฤษ

กรณีการจ่ายเงินได้ประเภทเงินปันผล นอกจากหลักฐานข้างต้นจะต้องพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผล
3.ภ.ง.ด. 50 รอบบัญชีที่ประกาศจ่ายเงินปันผล


แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


No............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Non-Resident Withholding Tax Certificate

    To whom it may concern:

Description of Income 
Name and address of person from whom tax was withheld 
Name and address of withholding agent 
Amount of gross income and date of payment 
Amount of tax withheld and date of tax payment 
Relevant provisions of law 
            I hereby certify that the amount of tax withheld shown above has been paid to the Revenue Department of Thailand. This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.
Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-12-2006