เมนูปิด

English Version
หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
(Statement on the Tax Status of the Business)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
2.สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.สำเนาหนังสือรับรองการเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)
5.ชื่อ ที่อยู่ ประเภทของกิจการเป็นภาษาอังกฤษแบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


No............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Statement on the Tax Status of the Business

    To whom it may concern:

           The Revenue Department of Thailand hereby states that .......................(1)...............................................................................  , Thailand, is registered for VAT under number : .......................(2)................................. , Thailand, is registered as a taxable person under the following tax reference number :               (3)


           This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.

 

Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-12-2006