เมนูปิด

หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีบุคคลธรรมดา
(Certificate of Residence)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
3.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
4.ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของผู้เสียภาษี (ผู้เสียภาษีจะต้องอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษีที่จะรับรอง)
5.ชื่อและที่อยู่ของผู้เสียภาษีเป็นภาษาอังกฤษ
6.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)
7.หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง แต่มอบหมายให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนแบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีบุคคลธรรมดา


No............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Certificate of Residence

    To whom it may concern:

Name of Taxpayer: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................
Address: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................
Tax Reference No.: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................

           In compliance with the Convention between the Kingdom of Thailand and ..............…....... for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, we hereby certify that the above person is a resident of Thailand for tax purpose in taxable year ..................and has already filed income tax return for the taxable year...........................…...........................................….............................


           This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.

 

Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-08-2019