เมนูปิด

หนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย
(Certificate of Status of Taxable Person)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สำเนาแบบแสดงรายการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 (สำหรับนิติบุคคล), ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91 (สำหรับบุคคลธรรมดา)
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคล)
5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
6.ชื่อ ที่อยู่ ประเภทของกิจการเป็นภาษาอังกฤษแบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสถานภาพเป็นผู้เสียภาษีตามกฎหมายไทย


No............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Certificate of Status of Taxable Person

    To whom it may concern:

           This is to certify that                                (1)                                                                                                                                                              ,of
                                  (2)                        , Thailand, is registered as a taxable person under the following tax reference number :                   (3)


           This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.

 

Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-08-2019