เมนูปิด

หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
(Income Tax Payment Certificate)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีที่ได้ยื่นชำระภาษีไว้ในประเทศไทย เช่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรที่กรมสรรพากรออกให้
3.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
4.ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของผู้เสียภาษี (ผู้เสียภาษีจะต้องอยู่ในประเทศไทยถึง 180 วัน ในปีภาษีที่จะรับรอง)
5.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)
6.หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง แต่มอบหมายให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทน

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาNo............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Income Tax Payment Certificate

    To whom it may concern:

Description of Income 
Taxpayer name and address 
Amount of gross income 
Amount of tax paid and date of payment 
Taxable year 
Relevant provisions of law 
            I hereby certify that the amount of tax shown above has been paid to the Revenue Department of Thailand. This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.
Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-08-2019