เมนูปิด

หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีนิติบุคคล
(Certificate of Residence)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล
2.ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
3.ชื่อ ที่อยู่ และประเภทกิจการของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ
4.เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นแก่การพิจารณา (ถ้ามี)
5.หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้เสียภาษีมิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องเอง แต่มอบหมายให้บุคคลอื่น ดำเนินการแทนแบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทยกรณีนิติบุคคล


No............(Address)..................
...................................
...................................
Tel :..........................
Fax :.........................
................... , 20.......

Certificate of Residence

    To whom it may concern:

Name of Company: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................
Address: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................
Tax Reference No.: ..............…...........................................….............................
..............…...........................................….............................

          In compliance with the Convention between the Kingdom of Thailand and ............……....................for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, we hereby certify that the above company is a resident of Thailand for tax purpose in taxable year…………………..

           This certificate is issued upon the request of the above taxpayer for whichever legal purpose it may serve.

 

Signature...................................
Position......................................

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-08-2019