เมนูปิด
บัญชีอัตราอากรแสตมป์

 

ลักษณะแห่งตราสารค่าอากรแสตมป์ผู้ที่ต้องเสียอากรผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์
  1. เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ
      ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งค่าเช่าหรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกันตลอดอายุการเช่า1 บาทผู้ให้เช่าผู้เช่า
หมายเหตุ
      (1) ถ้าสัญญาเช่ามิได้กำหนดอายุการเช่า ให้ถือว่ามีกำหนด 3 ปี
      (2) ถ้าสัญญาเช่าฉบับใดครบกำหนดอายุการเช่าหรือครบกำหนด 3 ปี ตาม (1) แล้ว ผู้เช่ายังคงครองทรัพย์สินอยู่ และผู้ให้เช่ารู้ความนั้นแล้วไม่ทักท้วง ทั้งมิได้ทำสัญญาใหม่ให้ถือว่าสัญญาเช่าเดิมนั้นได้เริ่มทำกันใหม่โดยไม่มีกำหนดอายุการเช่า และต้องเสียอากรภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ถือว่าเริ่มทำสัญญาใหม่นั้น
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      เช่าทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน
   
  2. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผู้ออก
      คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท1 บาทผู้โอนผู้รับโอน
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      ก. โอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย
      ข. โอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้ และใบรับรองหนี้ซึ่งสหกรณ์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก
   
  3. เช่าซื้อทรัพย์สิน
      ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาทแห่งราคาทั้งหมด1 บาทผู้ให้เช่าผู้เช่า
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      เช่าซื้อทรัพย์สินใช้ในการทำนา ไร่ สวน
   
  4. จ้างทำของ
      ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้1 บาทผู้รับจ้างผู้รับจ้าง
      หมายเหตุ
      (1) ถ้าในเวลากระทำสัญญาจ้างทำของไม่ทราบจำนวนสินจ้างว่าเป็นราคาเท่าใด ให้ประมาณจำนวนสินจ้างตามสมควร แล้วเสียอากรตามจำนวนสินจ้างที่ประมาณนั้น
      (2) ถ้ามีการรับเงินสินจ้างเป็นคราว ๆ และอากรที่เสียไว้เดิมยังไม่ครบให้เสียอากรเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องเสียทุกครั้งในทันทีที่มีการรับเงิน
      (3) เมื่อการรับจ้างทำของได้สิ้นสุดลงแล้วและปรากฏว่าได้เสียอากรเกินไปให้ขอคืน ตามมาตรา 122 ได้
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      สัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศไทยและการปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นมิได้ทำในประเทศไทย
   
  5. กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
      ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งยอดเงินให้กู้ยืม หรือตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชี1 บาทผู้ให้กู้ผู้กู้
      ค่าอากรตามลักษณะแห่งตราสารนี้ เมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      การกู้ยืมเงินซึ่งสมาชิกกู้ยืมจากสหกรณ์หรือสหกรณ์กู้ยืมจากสหกรณ์หรือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้บังคับ 1 ก.พ.2529 เป็นต้นไป)
   
  6. กรมธรรม์ประกันภัย
      (ก) กรมธรรม์ประกันวินาศภัย
      ทุก 250 บาท หรือเศษของ 250 บาท แห่งเบี้ยประกันภัย1 บาทผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัย
      (ข) กรมธรรม์ประกันชีวิต
      ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย1 บาทผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัย
(ประกาศคณะปฎิวัติ (ฉบับที่ 155) ใช้บังคับ 7 มิ.ย.2515 เป็นตันไป ข้อ 7 กำหนดให้ค่าอากรแสตมป์สำหรับตราสารกรมธรรม์ประกันชีวิต ถ้ามีจำนวนสูงกว่า 20 บาท ให้ลดเหลือ 20 บาท)
      (ค) กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ
      ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งจำนวนเงินที่เอาประกันภัย1 บาทผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัย
      (ง) กรมธรรม์เงินปี
      ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่งต้นทุนเงินปีนั้น หรือถ้าไม่ปรากฏต้นทุน ให้คิดทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท แห่ง 33 เท่าของรายได้ประจำปี1 บาทผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัย
      (จ) กรมธรรม์ประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยนำไปให้ผู้อื่นประกันอีกต่อหนึ่ง1 บาทผู้รับประกันภัยผู้รับประกันภัย
      (ฉ) บันทึกการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยเดิม
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      (ก) การประกันภัยสัตว์พาหนะซึ่งใช้ในการเกษตรกรรม
      (ข) บันทึกประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยชั่วคราว ซึ่งรับรองจะออกกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง แต่ถ้าผู้ทรงจะเรียกร้องเอาสิทธิอย่างอื่นนอกจากให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริงแล้วต้องปิดแสตมป์เสียก่อนเช่นเดียวกับที่จะต้องปิดสำหรับประกันภัยตัวจริง
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
   
  7. ใบมอบอำนาจ คือ ใบตั้งตัวแทนซึ่งมิได้กระทำในรูปลักษณะตราสารสัญญา รวมทั้งใบตั้งอนุญาโตตุลาการ
      (ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว10 บาทผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจ
      (ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว30 บาทผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจ
      (ค) มอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละ30 บาทผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจ
      หมายเหตุ
      ถ้าผู้มอบอำนาจมีหลายคน แต่มิได้เป็นผู้มีอำนาจร่วมกันแล้วมอบอำนาจในตราสารฉบับเดียวกัน ต้องคิดตามรายตัวบุคคลผู้มอบคนหนึ่ง เป็นเรื่องหนึ่ง ตามมาตรา 108
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      (1) ใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตน เพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
      (2) ใบมอบอำนาจให้โอน หรือให้กระทำการใด ๆ เกี่ยวด้วยสัตว์พาหนะ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ
      (3) ใบมอบอำนาจให้รับเงินหรือสิ่งของแทน
      (4) ใบมอบอำนาจซึ่งสหกรณ์เป็นผู้มอบ และใบมอบอำนาจตั้งสหกรณ์เป็นตัวแทนจัดการให้สหกรณ์ได้รับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์
   
  8. ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท
      (ก) มอบฉันทะสำหรับการประชุมครั้งเดียว20 บาทผู้มอบฉันทะผู้มอบฉันทะ
      (ข) มอบฉันทะสำหรับการประชุมกว่าครั้งเดียว100 บาทผู้มอบฉันทะผู้มอบฉันทะ
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  9. (1) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วแลกเงิน ฉบับละ3 บาทผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่าย
      (2) ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใช้อย่างตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับละ3 บาทผู้ออกตั๋วผู้ออกตั๋ว
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      ถ้าตั๋วออกเป็นสำรับและฉบับแรกในสำรับนั้นปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว ฉบับอื่น ๆ ไม่ต้องปิดอีก แต่ต้องสลักหลังฉบับนั้น ๆ ไว้ว่า ได้เสียอากรแล้ว
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  10. บิลออฟเลดิง2 บาทผู้กระทำตราสารผู้กระทำตราสาร
      หมายเหตุ
      ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
   
  11. (1) ใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ5 บาทผู้ทรงตราสารผู้ทรงตราสาร
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
      (2) พันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย
      ทุกจำนวนเงิน 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท1 บาทผู้ทรงตราสารผู้ทรงตราสาร
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบรับรองหนี้ของสหกรณ์
   
  12. เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใช้แทนเช็ค ฉบับละ3 บาทผู้สั่งจ่ายผู้สั่งจ่าย
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  13. ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย5 บาทผู้รับฝากผู้รับฝาก
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  14. เลตเตอร์ออฟเครดิต
      (ก) ออกในประเทศไทย
      - เงินต่ำกว่า 10,000 บาท20 บาทผู้ออกตราสารผู้ออกตราสาร
      - เงินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป30 บาทผู้ออกตราสารผู้ออกตราสาร
      (ข) ออกในต่างประเทศ และให้ชำระเงินในประเทศไทย คราวละ20 บาทผู้ทรงคนแรกในประเทศไทยผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
      หมายเหตุ
      ตราสารเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ออกในประเทศไทย และให้ชำระเงินในต่างประเทศ ต้องทำสำเนาเก็บไว้ในประเทศไทย ส่วนการเสียอากรให้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ เฉพาะในฉบับสำเนาดังกล่าวนั้น
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  15. เช็คสำหรับผู้เดินทาง
      (ก) ออกในประเทศไทย ฉบับละ3 บาทผู้ออกเช็คผู้ออกเช็ค
      (ข) ออกในต่างประเทศ แต่ให้ชำระในประเทศไทย ฉบับละ3 บาทผู้ทรงคนแรกในประเทศไทยผู้ทรงคนแรกในประเทศไทย
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  16. ใบรับของ ซึ่งออกให้เนื่องในกิจการรับขนส่งสินค้าโดยทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ คือ ตราสารซึ่งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายสินค้าของยานพาหนะรับขนส่ง ซึ่งออกรับของดังระบุไว้ในใบรับนั้นเมื่อไม่ได้ออกบิลออฟเลดิง ฉบับละ 1 บาทผู้ออกใบรับผู้ออกใบรับ
      หมายเหตุ
      ถ้าออกเป็นสำรับให้ปิดแสตมป์ตามอัตราทุกฉบับ
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
   
  17. ค้ำประกัน
      (ก) สำหรับกรณีที่มิได้จำกัดจำนวนเงินไว้10 บาทผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกัน
      (ข) สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 1,000 บาท1 บาทผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกัน
      (ค) สำหรับจำนวนเงินเกิน 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท5 บาทผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกัน
      (ง) สำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป10 บาทผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกัน
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      (ก) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมหรือยืมเพื่อการบริโภคหรือการเกษตรกรรม
      (ข) ค้ำประกันหนี้เนื่องแต่การที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมหรือยืม
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  18. จำนำ
      จำนวนหนี้ทุก 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท1 บาทผู้รับจำนำผู้รับจำนำ
      ถ้าการจำนำมิได้จำกัดจำนวนหนี้ไว้1 บาทผู้รับจำนำผู้รับจำนำ
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
          (ก) ตั๋วจำนำของโรงจำนำที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
          (ข) จำนำอันเกี่ยวกับกู้ยืมซึ่งได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วตามข้อ 5
   
  19. ใบรับของคลังสินค้า1 บาทนายคลังสินค้านายคลังสินค้า
   
  20. คำสั่งให้ส่งมอบของ คือตราสารซึ่งบุคคลผู้ปรากฏชื่อในตราสารนั้น หรือซึ่งบุคคลผู้นั้นตราชื่อไว้หรือผู้ทรงมีสิทธิที่จะรับมอบสินค้าอันอยู่ในอู่ หรือเมือง ท่า หรือคลังสินค้าซึ่งรับเก็บ หรือรับฝากโดยเรียกเก็บค่าเช่า หรือรับสินค้าอันอยู่ที่ท่าสินค้าโดยที่เจ้าของลงลายมือชื่อหรือมีผู้อื่นลงลายมือชื่อแทนในเมื่อขายหรือโอนทรัพย์สินอันปรากฏในตราสารนั้น 1 บาทผู้ออกคำสั่งผู้ออกคำสั่ง
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
  21. ตัวแทน
      (ก) มอบอำนาจเฉพาะการ10 บาทตัวการตัวการ
      (ข) มอบอำนาจทั่วไป30 บาทตัวการตัวการ
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      การตั้งตัวแทนในกรณีสหกรณ์เป็นตัวการ
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
    
  22. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
      (ก) ในกรณีซึ่งพิพาทกันด้วยจำนวนเงินหรือราคาทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท1 บาทอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
      (ข) ในกรณีอื่นซึ่งไม่กล่าวถึงจำนวนเงินหรือราคา10 บาทอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการ
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
   
  23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร
      คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับหรือต้นสัญญา และผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้อย่างเดียวกับต้นฉบับ (1) ถ้าไม่มีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญาคนที่เสียอากรสำหรับต้นฉบับเป็นผู้เสีย
(2) ถ้ามีบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคู่สัญญา บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องเป็นผู้เสียอากร
      (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท1 บาทคนเดียวกับผู้ขีดฆ่าต้นฉบับ
      (ข) ถ้าเกิน 5 บาท5 บาท
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นสหกรณ์
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
   
  24. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน200 บาทผู้เริ่มก่อการผู้เริ่มก่อการ
   
  25. ข้อบังคับของบริษัทจำกัดที่ส่งต่อนายทะเบียน200 บาทกรรมการกรรมการ
    
  26. ข้อบังคับใหม่หรือสำเนาหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทจำกัดซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ส่งต่อนายทะเบียน50 บาทกรรมการกรรมการ
    
  27. หนังสือสัญญาห้างหุ้นส่วน
      (ก) หนังสือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน100 บาทผู้เป็นหุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
      (ข) หนังสือสัญญาที่แก้ไขสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน50 บาทผู้เป็นหุ้นส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2526 ใช้บังคับ 29 พ.ย.2526 เป็นต้นไป)
    
  28. ใบรับเฉพาะตามที่ระบุต่อไปนี้
      (ก) ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
      (ข) ใบรับสำหรับการโอน หรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
(ดูประกาศอธิบดี เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 21))
(ดูคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 27/2537)
      (ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ให้เช่าซื้อหรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ
      ถ้าใบรับตาม (ก) (ข) หรือ (ค) มีจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท1 บาทผู้ออกใบรับผู้ออกใบรับ
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2525 ใช้บังคับ 27 ก.พ.2525 เป็นต้นไป)
      ยกเว้นไม่ต้องเสียอากร
      ใบรับ สำหรับจำนวนเงินที่ผู้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534 ใช้บังคับ 1 ม.ค.2535 เป็นต้นไป)
    
(ยกเลิกโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 ใช้บังคับ 1 ก.พ.2529 เป็นต้นไป)
 

( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2500 มาตรา 6(11) ค่าอากรแสตมป์ที่มีจำนวนไม่ถึง 1 บาทหรือเศษของบาท ได้รับการยกเว้นอากร )

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-10-2023