เมนูปิด

 

กรมสรรพากรได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยว (VAT Refund for Tourists) ใหม่ และได้จัดทำสติกเกอร์และแผ่นป้ายตั้งโต๊ะรูปสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อให้ปิดแสดงไว้หน้าสถานประกอบการและภายในสถานประกอบการ โดยผู้ประกอบการในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยว สามารถติดต่อขอรับสติ๊กเกอร์และแผ่นป้ายตั้งโต๊ะได้ฟรี รายละเอียดตรวจสอบได้จากเมนู คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และ กลุ่มงานบริหารการคินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว อาคารกรมสรรพากร โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-8198 และ 0-2272-9475

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007