เมนูปิด

ข่าวสารอื่นๆ
เตือนภัย...แก๊งแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร


ข่าวปี 2562

ปุ้มสีม่วง24/12/62 กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
ปุ้มสีม่วง24/12/62 กฎกระทรวง ฉบับที่ 354 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง24/12/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 359) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนในระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการนำส่งภาษี เครื่องบันทึกการเก็บเงิน ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ปุ้มสีม่วง20/12/62 กรมสรรพากรเตือน! การซื้อ-ขายใบกำกับภาษีปลอม มีโทษหนัก ปรับจริง ติดคุกยาว
ปุ้มสีม่วง18/12/62 กรมสรรพากรเตรียมพร้อมระบบออนไลน์สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2562
ปุ้มสีม่วง04/12/62 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18
ปุ้มสีม่วง28/11/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดใบนำส่ง/แบบรายการข้อมูลของผู้ฝากเงิน สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในประเทศ ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ หรือผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์ ซึ่งเป็นการฝากเงินในประเทศ
ปุ้มสีม่วง27/11/62 Q&A ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
ปุ้มสีม่วง18/11/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
ปุ้มสีม่วง28/10/62 อันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 ประเทศไทยได้อันดับที่ 21 ของโลก
ปุ้มสีม่วง28/10/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ปุ้มสีม่วง25/10/62 รับสมัครสอบ 482 อัตรารอคุณอยู่
ปุ้มสีม่วง01/10/62 เปิดรับสมัครตัวแทน คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง
ปุ้มสีม่วง27/09/62 กรมสรรพากรยกระดับการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยี Blockchain
ปุ้มสีม่วง20/09/62 กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย
ปุ้มสีม่วง19/09/62 กรมสรรพากรทำ MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเน้นเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนให้ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล
ปุ้มสีม่วง18/09/62 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 2)
ปุ้มสีม่วง13/09/62 สรรพากร-ดีป้า ประกาศผลผู้ชนะงาน #HACKATAX พร้อมดันผลงาน เข้า TAX Sandbox อย่างเป็นรูปธรรม
ปุ้มสีม่วง12/09/62 สรรพากรเก็บรายได้ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2562 เกินเป้าหมาย 3.6 หมื่นล้านบาท
ปุ้มสีม่วง10/09/62 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี
ปุ้มสีม่วง05/09/62 ภาษีเป็นเรื่องง่าย ”กรมสรรพากร-ดีป้า จับมือจัด “แฮกกาแทกซ์” รวมพลสตาร์ทอัพรุ่นใหญ่ระดมไอเดีย ผุดโซลูชั่นเสริมบริการด้านภาษี"
ปุ้มสีม่วง04/09/62 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
ปุ้มสีม่วง26/08/62 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กรมสรรพากรเป็นหลักในการรักษา เสถียรภาพทางการคลังและช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ปุ้มสีม่วง23/08/62 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
ปุ้มสีม่วง21/08/62 FAQ ปรับปรุงภาษีกองทุนรวม (ตราสารหนี้)
ปุ้มสีม่วง14/08/62 เอกสารประกอบการสัมมนา "รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล"
ปุ้มสีม่วง13/08/62 ได้เวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94)
ปุ้มสีม่วง13/08/62 แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
ปุ้มสีม่วง26/07/62 สรรพากรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดัน 9 เดือนแรก จัดเก็บเกินเป้า 5.6 หมื่นล้านบาท ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังและสร้างความเป็นธรรม
ปุ้มสีม่วง25/07/62 กรมสรรพากรจับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดันตราสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ สนับสนุน e-Business ของประเทศ
ปุ้มสีม่วง19/07/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 59) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
ปุ้มสีม่วง01/07/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดเหตุอันสมควร กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ต้องยื่นรายการภาษีอากรทุกประเภทภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง01/07/62 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ปุ้มสีม่วง26/06/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
ปุ้มสีม่วง13/06/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 350) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือทุกประเภท หรือค่าบริการหนังสือทุกประเภทที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ปุ้มสีม่วง11/06/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 349) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง และในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง
ปุ้มสีม่วง11/06/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 348) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปุ้มสีม่วง11/06/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 347) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา
ปุ้มสีม่วง29/05/62 ประกาษผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 48 (2/2562)
ปุ้มสีม่วง27/05/62 แจ้งเตือนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลบันทึกข้อมูลบนระบบแจ้งการใช้สิทธิ 2 เท่า จากการจ้างงานผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ปุ้มสีม่วง24/05/62 วารสารสรรพากร ประจำเดือน พฤษภาคม
ปุ้มสีม่วง17/05/62 สรรพากรจัดเก็บภาษี 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 62 เกินเป้า 2.2 หมื่นล้านบาท
ปุ้มสีม่วง07/05/62 สรรพากร จับมือ บสย. แนะผู้ประกอบการทำบัญชีเดียวคุ้มกว่า ทั้งช่วยลดต้นทุนกู้เงิน และลดความเสี่ยงจากการโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
ปุ้มสีม่วง03/05/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 346) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
ปุ้มสีม่วง29/04/62 ระบบยื่นคำขออนุมัติเป็น IBC
ปุ้มสีม่วง29/04/62 ประกาศผู้ผ่านการทดสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 47 (1/2562)
ปุ้มสีม่วง29/04/62 การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 48 (2/2562)
ปุ้มสีม่วง24/04/62 เตรียมสมัครเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) กับกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2562
ปุ้มสีม่วง22/04/62 วารสารสรรพากร ประจำเดือน เมษายน
ปุ้มสีม่วง20/04/62 อย่าตกใจ ! สรรพากรยังใช้เกณฑ์เดิม “ดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เสียภาษี"
ปุ้มสีม่วง19/04/62 เอกสารประกอบการสัมมนา "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน"
ปุ้มสีม่วง19/04/62 ชมคลิปการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับนโยบายเก็บภาษีแบบใหม่ปี 62
ปุ้มสีม่วง19/04/62 ชมคลิปการให้สัมภาษณ์ของรองอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับนโยบายบัญชีชุดเดียว
ปุ้มสีม่วง11/04/62 สัมมนาฟรี เรื่องมาตรการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ จัดทำบัญชี ให้สอดคล้องฯ
ปุ้มสีม่วง11/04/62 สัมมนาฟรี เรื่องภาษีกับธุรกิจ SMEs
ปุ้มสีม่วง09/04/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 344) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์และผลตอบแทนเงินฝากตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามตามหลักการวะดีอะฮ์
ปุ้มสีม่วง09/04/62 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ปุ้มสีม่วง28/03/62 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง27/03/62 พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
ปุ้มสีม่วง27/03/62 สรุปมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
ปุ้มสีม่วง22/03/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.312/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง22/03/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.309/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง19/03/62 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface
ปุ้มสีม่วง27/02/62 องค์กรนายจ้างภาครัฐและเอกชนนำส่งหนี้ กยศ. ผ่านกรมสรรพากร
ปุ้มสีม่วง11/02/62 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.304/2562 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ปุ้มสีม่วง01/02/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 47 (1/2562)
ปุ้มสีม่วง31/01/62 ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และบุตรคนที่ 2 ลดหย่อนอย่างไร ???
ปุ้มสีม่วง30/01/62 กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร. 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
ปุ้มสีม่วง29/01/62 ชำระภาษีรับทันทีแต้มคลับการ์ด 300 แต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 8 เม.ย. 2562
ปุ้มสีม่วง29/01/62 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปุ้มสีม่วง10/01/62 update Q&A e-Donation 2562

ข่าวเก่า ปี 2562 >>

ข่าวเก่า ปี 2561 >>

ข่าวเก่า ปี 2560 >>

ข่าวเก่า ปี 2559 >>

ข่าวเก่า ปี 2558 >>

ข่าวเก่า ปี 2557 >>

ข่าวเก่า ปี 2556 >>

ข่าวเก่า ปี 2555 >>

ข่าวเก่า ปี 2554 >>

ข่าวเก่า ปี 2553 >>

ข่าวเก่า ปี 2552 >>

ข่าวเก่า ปี 2551 >>

ข่าวเก่า ปี 2550 >>

คุยกับน้องอารี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2021