เมนูปิด

มิติใหม่ของการให้บริการภาครัฐ...

โครงการ  e - Citizen…Single  Point  Service 

 

                    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมการจัดหางาน  สำนักงานประกันสังคม  และสำนักบริการงานทะเบียน  รวมทั้งบริษัทไปรษณีย์ไทย  บมจ.  ทศท  คอร์ปอเรชั่น  และ  บมจ.  กสท โทรคมนาคม  เป็นหน่วยงานนำร่องในการให้บริการรูปแบบใหม่ในรูปแบบ  Web  Service  Portal  ที่เป็นศูนย์บริการรวมข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  โดยเน้นการใช้  ICT  support  non  ICT  เพื่อประชาชนสามารถมารับบริการได้  ณ  จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ  รวดเร็ว  ทุกที่  ทุกเวลา  และในอนาคตจะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริการ  Online  ของหน่วยงานผู้ให้บริการมาบูรณาการการให้บริการ (Integrated)  ในลักษณะ  Single  Point  Service 

 

ภาพลักษณ์ใหม่ของการให้บริการ

 

             เป็นการเพิ่มศักยภาพของการให้บริการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เป็น  Customer  Based  จะไม่มี

ขีดจำกัดในเรื่องของการให้บริการ  (โดยเปลี่ยนจากรูปแบบการบริการแบบเดิมที่เป็นลักษณะ  Organization  Based  ที่แต่ละหน่วยงานมองที่งานของตนเองทำให้การให้บริการจะไม่ครบถ้วน)  ทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยแต่ละหน่วยงานยังคงปฏิบัติงานและมีขบวนการทำงาน  (business flow)  เหมือนเดิม  แต่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบูรณาการข้อมูล  (Integrated)  โดยที่ประชาชนได้รับข้อมูลและบริการผ่านทางศูนย์บริการ  Single  Point  Service  หรือผ่านทาง  Internet  ที่  www.ecitizen.go.th  จาที่บ้านด้วนตนเอง

            ลักษณะการให้บริการมี 2 ลักษณะ  คือ  พนักงานดำเนินการแทนให้กับผู้รับบริการ  เช่น  หากต้องการเสียภาษีจะกรอกแบบฟอร์มให้แก่ผู้ใช้บริการ  และผู้ใช้บริการดำเนินการเอง  โดยพนักงานจะแนะนำวิธีการใช้ให้  เพื่อต่อไปผู้ใช้บริการสามารถไปดำเนินการผ่านทาง  Internet  เองที่บ้าน  ในระยะต่อไปจะขยายไปจุดบริการไปรษณีย์อื่น ๆ หรือที่ร้านสะดวกซื้อ  เช่น 

เซเว่นอีเลเว่น ฯลฯ  และจะขยายต่อไปยังที่ทำการตำบลหรืออำเภอในอนาคต

 

ระยะแรกของการให้บริการ  แบ่งเป็น  5  หมวดหลักได้แก่

 

            งานทะเบียนราษฎร์  บริการสำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและสถานะต่าง ๆ ของตนเอง เช่น ข้อมูลของตนเองในทะเบียนบ้าน,  สถานะสมรส,  คัดลอกสำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน  ซึ่งเป็นบริการที่รับผิดชอบโดยกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

            การจดทะเบียนธุรกิจ  บริการสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ  ซึ่งจะต้องมีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมาย  เช่นการจองชื่อ,  การจดทะเบียน  และการชำระค่าธรรมเนียม  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

            ภาษีสรรพากร   บริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ธุรกิจเฉพาะ  และการยื่นเสียภาษี  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง

             การจัดหางาน   บริการจัดหางานสำหรับผู้ต้องการสมัครงานทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  หรือนายจ้างที่ต้องการหาพนักงาน  โดยสามารถเลือกตามวุฒิการศึกษาและท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน

             การประกันสังคม   บริการสำหรับสถานประกอบการเกี่ยวกับประกันสังคม  ได้แก่การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  การส่งข้อมูลเงินสมทบ  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

 ประชาชนเดินทางไปทำธุรกรรมกับภาครัฐได้  ณ  ที่เดียว  ทุกที่ ทุกเวลา  ได้หลายบริการ  สะดวกสบาย  ประหยัดเวลา  และค่าใช้จ่าย  อีกทั้งได้บริการที่ครบถ้วนและถูกต้อง

 

แผนการดำเนินงาน  e – Citizen  Single  Point  Service 

ระยะแรก    ได้เปิดตัว  eCitizen  Portal  Website  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2546  โดยเป็นการรวบรวม

                     ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในลักษณะเชื่อมโยงโดย  URL 

ระยะที่สอง  เป็น  Single Point  Service  ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ ณ จุดเดียว โดยเริ่มให้บริการ 

                     Single  Service    ของแต่ละหน่วยงาน  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่  วันที่  9  มกราคม  2547 

                     และจะขยายเป็นการรวมบริการหลาย ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน  (Integrated)  เช่น  ประชาชนมารับ

                     บริการเพื่อเปิดกิจการร้านอาหาร  และจะขยายไปสู่ 5 มุมเมือง  ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  2547

ระยะที่สาม จะเปิดไปสู่ระดับตำบล  (eCitizen  Tambon  Exchange)  ให้ประชาชนในหมู่บ้านสามาระใช้

                     บริการและค้นหาข้อมูล  ประมาณเดือนเมษายน  2547

ระยะที่สี่   eCitizen  GDX  (Government  Data  Exchange)  เป็นสร้างระบบเพื่อให้หน่วยงานที่

                  ให้บริการต่าง ๆ  สามารถให้บริการ  Online  และข้ามหน่วยงานได้  โดยมีเป้าหมาย  30  กันยายน 2547

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007