เมนูปิด

ศาลภาษีอากรกลางจะจัดอบรมหลักสูตร “การว่าความคดีภาษีอากรภาค 2”
            ด้วยศาลภาษีอากรกลางจะจัดอบรมหลักสูตร “การว่าความคดีภาษีอากรภาค 2” ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2547 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรแก่ทนายความ ให้สามารถเข้าใจขั้นตอนและวิธีการว่าความคดีภาษีอย่างถูกต้องและสามารถแนะนำให้คำปรึกษาคดีภาษีอากรแก่คู่ความได้อย่างมั่นใจ

          บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อาทิ
          ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร            ที่ปรึกษากฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
          อ.กิติพงศ์ อุรพีพัฒนาพงศ์      กรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คแคนซี่ จำกัด
          อ.ถาวร รุจิวนารมย์                 หุ้นส่วนและกรรมการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
          อ.นราธิป เทพานนท์                กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทผู้จัดการสำนักกฎหมายธรรมนิติ
          และวิทยากรจากศาลภาษีฯ

            ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท พร้อมรับเอกสารประกอบการบรรยาย, แฟ้มย่อคำพิพากษาฎีกาปีพ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน, หนังสือ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีและข้อกำหนดฯ และคำอธิบาย, รวมย่อคำพิพากษาศาลฎีกาแยกประเภทภาษี (เย็บเล่ม), CD การอบรมการว่าความคดีภาษีอากร ภาค 1. และย่อคำวินิจฉัยประธานศาลฎีกา

            ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท พร้อมรับเอกสารตามข้างต้น และประมวลรัษฎากรพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ พ.ศ.2529 – ปัจจุบัน (มูลค่าเล่มละ 900 บาท) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2541-2551, 0-2541-2123, 0-2541-2557 โทรสาร 0-2541-2542, 0-2541-2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007