เมนูปิด

คำแนะนำ
 
1. ขั้นตอนการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
 
1.
ยื่นคำขอผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เลือก
 บริการอิเล็กทรอนิกส์ > บริการจดทะเบียน
2.
เลือกบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือบริการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.
เลือกประเภทผู้ประกอบการได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคล หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้
4.
ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และหรือเลขประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) เพื่อเข้าสู่ระบบ
5.
กรอกรายการข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วคลิก "ตกลง"
6.
ระบบจะแสดงข้อมูลที่กรอกไว้ทั้งหมดบนหน้าจอให้ตรวจความถูกต้องอีกครั้ง แล้วคลิก "ยืนยัน"
7.
เมื่อระบบแสดงข้อความ "กรมสรรพากรได้รับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) ของท่านแล้ว" แสดงว่า ขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
8.
พิมพ์แบบคำขอ (ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01) เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ถ้าต้องการ)
 
 
2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต
 
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
          - ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายรับเกิน 1,200,000 บาทต่อปี
          - ผู้ประกอบการซึ่งจะเริ่มประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีแผนงานเพื่อประกอบกิจการ หรืออยู่ระหว่างเตรียมประกอบกิจการ เช่น การก่อสร้างโรงงาน การก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร
          - ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดในมาตรา 81/3 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ กิจการขายสินค้าตามมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ) หรือกิจการที่มีรายรับไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี และประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
เงื่อนไขการให้บริการ
          1. ยื่นคำขอได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
          2. ยื่นคำขอภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
          3. ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษเว้นแต่
-
 บุคคลธรรมดาที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบฯ จะออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
-
 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมนิติบุคคลที่เกิดจากการควบกิจการ) ที่ยังไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมกับการยื่นคำขอจดทะเบียน
          4. ต้องระบุวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในคำขอ และยื่นคำขอก่อนวันที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันแต่ไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคำขอ
          5. กรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และทางอินเทอร์เน็ตภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ยื่นคำขอ และจะได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์

คำเตือน

          - การยื่นรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
          - ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีภาระและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย โปรดแน่ใจ ว่าท่านมีสิทธิและประสงค์จะจดทะเบียน มิฉะนั้นท่านอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
 
 
3. การจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต
 
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียน
          - ผู้ประกอบกิจการซึ่งประกอบกิจการในราชอาณาจักรที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่
 * การธนาคาร
 * การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 * การรับประกันชีวิต
 * การรับจำนำ
 * การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
 * การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
  
เงื่อนไขการให้บริการ
          1. ยื่นคำขอได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
          2. ยื่นคำขอภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน
          3. อนุมัติให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนับแต่วันที่ยื่นคำขอ
 
คำเตือน
          - การยื่นรายการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นเท็จ ท่านจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
          - ผู้ที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีภาระและหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมาย โปรดแน่ใจ ว่าท่านมีสิทธิและประสงค์จะจดทะเบียน มิฉะนั้นท่านอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา

 
หมายเหตุ : เปิดให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007