เมนูปิด

    การติดต่อขอรับแผ่น CD โปรแกรมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจ SME

 

        ขอให้ผู้มีบัตรรับแผ่น CD โปรแกรมระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการ SME มารับแผ่น CD โปรแกรมได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป โดยนำบัตรมาแสดงได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารกรมสรรพากร  

ซอยอารีย์    ถ.พหลโยธินกทม.10400

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007