เมนูปิด

 

 

                     ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนขึ้นเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                     เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง และสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรงที่

 

                     ศูนย์บริการประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                    ทางโทรศัพท์   :   โทร. 0-2298-5735 , 0-2278-8686 , 0-2278-8691 , 0-2278-8692

 

                    ทางโทรสาร    :   โทร. 0-2298-5735

 

                    ทางจดหมาย   :   ตู้ ปณ. 344 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

 

                    ทางอีเมล์       :   www.mnre.go.th 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-08-2004