เมนูปิด

 

                     ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ขึ้น

เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ จากการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์

 

                     เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงกระทรวงพาณิชย์อย่างทั่วถึง และสามารถ

ร้องเรียน / ร้องทุกข์ / ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะงานในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์งาน

ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์ได้โดยตรง ที่

 

                     ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพาณิชย์

 

                         ทางโทรศัพท์  :   โทร. 0-2507-7000      ทาง FAX  :   โทร. 0-2507-6305

 

                         ทางจดหมาย   :   44/100 ถนนนนทบุรี 1 แขวงบางกระสอ เขตเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

                         หรือ ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

                         ทางอีเมล์  :   

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-09-2004