เมนูปิด

                     ด้วยกรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้หวัดนก เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้สอบถามข้อข้องใจเรื่อง โรคไข้หวัดนก ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือของคนในชาติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว

                     มีข้อสงสัยเรื่องโรคไข้หวัดนก ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้หวัดนก

                     - โทร. 0-2653-4550-4 และ 0-2653-4444 ต่อ 5011,5012 ตลอด 24 ชั่วโมง
                     - ทางเว็บไซต์  :  
www.dld.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 17-11-2004