เมนูปิด

 

            ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจร่วมงาน "คลังสัญจร" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2547

ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง  พบกับ

 

 การสัมมนาให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านภาษีอากรและ  Logistics เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้

การจัดนิทรรศการต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  อาทิ  การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริจาคธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007