เมนูปิด
คำถามยอดฮิต
คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการยื่น ภ.ง.ด.90,91 ทางอินเทอร์เน็ต
1. การสมัครลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ
ท่านสามารถลงทะเบียน ภ.อ.01 ทางอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) เพื่อขอใช้บริการ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านทันที เพื่อใช้ในการยื่นแบบฯ
2. เมื่อบันทึกแบบ ภ.อ. 01 แล้ว ระบบแจ้งว่า ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล จะต้องทำอย่างไร
ตอบ
ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ให้ถูกต้องในฐานข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ จะส่งข้อมูลให้สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกวัน ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบฯทางอินเทอร์เน็ตได้ในวันถัดไป
3. กรณีต้องการลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท จะแก้ไขได้อย่างไร
ตอบ
ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกแบบ ภ.อ. 01 ที่ลงทะเบียนไว้
4. การลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ออนไลน์จำเป็นต้องระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือไม่
ตอบ
ไม่จำเป็น ผู้เสียภาษีสามารถระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สะดวกในการติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อ ผู้เสียภาษีได้
5. ถ้าลืมรหัสผ่านกรณีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ออนไลน์ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ
สามารถขอรหัสผ่านใหม่ทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกตามประเภทแบบ ฯ ที่ยื่น และเลือกรายการ "ลืมรหัสผ่าน" กรอกรายละเอียดข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อ สกุล วัน เดือน ปี เกิด และ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เสียภาษี แล้วเลือกรายการ "ขอรหัสผ่านใหม่" ระบบจะออกรหัสผ่านใหม่ให้ทันที
6. กรณียื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต เมื่อยื่นแบบฯ สำเร็จแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า การยื่นแบบฯ นั้นเสร็จสมบูรณ์
ตอบ
กรณีการยื่นแบบฯ สำเร็จ ระบบจะมีข้อความแจ้งผลการยื่นแบบในทันทีว่า "กรมสรรพากร ได้รับแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว" เว้นแต่กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
7. การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่
ตอบ
การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้
8. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี พบว่ามีภาษีที่ต้องชำระมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ
สามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน ระบบจะแสดงรายการแบบค้างชำระและ หมายเลขอ้างอิง ให้ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับเดิมและยื่นแบบแสดงรายการฉบับใหม่ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ
9. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว พบว่าการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีขาดไป จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ
กรณีตรวจพบว่ายื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีขาดไป ให้ยื่นแบบและชำระภาษีเพิ่มเติมให้ ถูกต้อง ทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่ทั้งนี้ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ หากพ้นกำหนดเวลา ให้ไปยื่นแบบฯ และชำระ ภาษีเพิ่มเติม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
10. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว พบว่าการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีมากกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ
กรณีตรวจพบว่ายื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีมากกว่าภาษีที่ควรจะต้องชำระ ให้ยื่น แบบเพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีให้ถูกต้อง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เว้นแต่การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 ไม่สามารถนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ให้นำไปปรับปรุงในแบบ ภ.ง.ด. 90 เมื่อสิ้นปี)
11. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต กรณีไม่มีภาษีต้องชำระและยื่นซ้ำหลายครั้ง จะดำเนินการอย่างไร
ตอบ
ไม่ต้องดำเนินการใดๆ กรมสรรพากรจะถือว่าแบบที่ยื่นครั้งหลังสุดเป็นแบบที่ประสงค์จะยื่น
12. กรณีภรรยามีเงินได้ประเภทเงินเดือนตามมาตรา 40(1) และยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 ฉบับเดียวกันกับสามี แต่แยกการคำนวณภาษี จะได้รับใบเสร็จรับเงินกี่ฉบับ
ตอบ

ได้รับใบเสร็จรับเงินจำนวน 2 ฉบับ เป็นของสามี 1 ฉบับและภรรยา 1 ฉบับ

13. เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด
ตอบ
สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในวันทำการถัดไป 2 วัน
14. การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเทอร์เน็ต จะ สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางใดบ้าง
ตอบ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถชำระภาษีได้ทางระบบ e- Payment, Internet, Mobile Banking, Tele Banking, ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา เอเชีย ธ.ก.ส. (ธนาคารนครหลวงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป)และเคาน์เตอร์อัตโนมัติของไปรษณีย์
15. การชำระภาษีตามแบบ ภ.ง.ด. 90,91 และ 94 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ
เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว และมีภาษีที่ต้องชำระหากเลือกช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระบบจะมี Pay in Slip ให้พิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
16. การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ตถ้ามีภาษีต้องชำระและเลือกวิธีการชำระผ่าน ATM สามารถใช้บัตร ATM ของผู้อื่นชำระภาษีแทนได้หรือไม่
ตอบ
ได้
17. การชำระภาษีผ่าน ATM สามารถใช้ตู้ ATM ต่างธนาคารได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ ผู้เสียภาษีถือบัตร ATM ของธนาคารใดต้องชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารผู้ออกบัตร
18. การยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 , 91 และ 94 ทางอินเทอร์เน็ต จะต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ อย่างไร
ตอบ
ไม่ต้องส่งเอกสาร ให้เก็บไว้ที่ผู้เสียภาษี หากมีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่จะขอดู
19. การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต กรณีได้รับเงินปันผล ที่ไม่มีสิทธิได้รับเครดิตฯเงินปันผล จะบันทึกข้อมูลได้อย่างไร
ตอบ
บันทึกข้อมูลได้ ในแบบ ภ.ง.ด.90 หน้าเงินได้ 40(4) ข้อ 2 "เงินปันผลจากกองทุนรวม ............ฯลฯ (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10.0)"
20. การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ไขที่อยู่ได้หรือไม่
ตอบ

การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต
1) สามารถแก้ไขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในขณะที่ท่านลงทะเบียนตามแบบ ภอ.01(ก่อนได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน)
2) ถ้าได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว และยังไม่ได้ยื่นแบบฯ การแก้ไขที่อยู่ต้องส่งหนังสือถึง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียน
3) ถ้ายื่นแบบฯแล้ว ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007