เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร

 เรื่อง   ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

 และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการ

 ตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

----------------------------

 

                        ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในท้องที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ดังกล่าว ไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม 2548 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ได้

 

                       กรณีถือเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)  และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)  และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม 2548 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ออกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

 

                     กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่ที่เกิดอุทกภัย ดังนี้

 

                     1. ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม 2548 ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 ออกไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2548 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตสำนักงานสรรพากรภาค 8 ดังนี้

 

                       (1) สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1

                       (2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2

                       (3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี

                       (4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง

                       (5) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว

                       (6) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง

                       (7) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม

                       (8) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแม่ฮ่องสอน

                       (9) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย

                      (10) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปางมะผ้า

 

                    2. ผู้ประกอบการตาม 1. ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) สำหรับเดือนภาษีกรกฎาคม 2548  ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2548  เป็นยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 15 กันยายน 2548 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร  ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                               กรมสรรพากร

                                                                            16 สิงหาคม 2548

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007