เมนูปิด

ด่วนโปรดทราบเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2547

 

          หน่วยงานที่เข้าโครงการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีเงินได้ตรง จะออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้แก่ ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ฉบับ โดย ฉบับแรก สำหรับรายได้ครึ่งปีแรก (มกราคม 2547 ถึง มิถุนายน 2547) และฉบับที่สอง สำหรับรายได้ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม 2547 ถึง ธันวาคม 2547) การคำนวณภาษีต้องนำรายได้ทั้งปีมารวมคำนวณ

 

          ข้าราชการหรือลูกจ้างคนใดที่ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพิ่มเติม

 

ช่องทางการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 สำหรับปีภาษี 2547

 

          ขณะนี้กรมสรรพากรได้บริการผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการยื่นแบบแสดงรายการและรับชำระภาษี ดังนี้

          ทางเลือกที่ 1 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

          1. ในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2548

                    - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 19.00 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง

                    - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

          2. ในจังหวัดอื่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2548

                    - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 19.00 น.

                    - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

          ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แต่ละแห่งว่าจะให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดเปิดให้บริการ

          ทางเลือกที่ 2 ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษี (ถ้ามี) ทางเครื่อง เอทีเอ็ม หรือ ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์

          ทางเลือกที่ 3  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ณ ธนาคารกรุงไทยทุกแห่ง

          ทางเลือกที่ 4  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ณ ธนาคารกรุงเทพ กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ไทยธนาคาร ทหารไทย นครหลวงไทย สแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน รัตนสิน

          ทางเลือกที่ 5  ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 พร้อมชำระภาษี ณ หน่วยบริการรับชำระภาษี ต่อไปนี้

          1. อาคารบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด มหาชน อาคารศูนย์การค้ามาบุญครอง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2548 - 31 มีนาคม 2548

                    - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น.

                    - วันเสาร์ที่ 19 และ 26 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

                    - วันอาทิตย์ที่ 20 และ 27 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

          2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 2 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ

                    - วันพฤหัสบดีที่ 17 และ 24 มีนาคม 2548 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

                    - วันศุกร์ที่ 18,25 มีนาคม 2548 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

                    - วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

          3. อาคารบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ - ดอนเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2548 - 31 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. ถึง 20.00 น.

          4. อาคารบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2548 - 31 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. - 20.00 น.

          5. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2548 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2548

                    - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 20.00 น.

                    - วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548 และวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. - 17.00 น.

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007