เมนูปิด

 

 

** สำนักงานสรรพากรภาค 4แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ **

 

สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารห้างสรรพสินค้าทรูแวลลู

ชั้น 2 เลขที่ 66/67 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เบอร์โทรฯ 02-525-4830 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)

 

ดูแผนที่

สำนักงานสรรพากรภาค 4
66/67 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์เบอร์กลาง 0-2525-4830 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)
หน่วยงาน - เจ้าหน้าที่โทรสายตรงโทรภายในโทรสาร
สรรพากรภาค 40-2525-48471110-2525-4848
หน้าห้อง 112 
ผู้ช่วยสรรพากรภาค0-2525-4849121 
หน้าห้อง 122 
ผู้ช่วยสรรพากรภาค0-2525-4850131 
หน้าห้อง 132 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป0-2525-4844 0-2525-4843
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป0-2525-4842211 
หน้าห้อง 212 
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 213 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 221 
ประชาสัมพันธ์ 222 
เจ้าหน้าที่ 223 
ห้องประชุม 224 
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ 231 
เจ้าหน้าที่ 232 
หัวหน้างานฝึกอบรม 241 
เจ้าหน้าที่ 242 
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 243 
ห้องรับรองเตรียมบรรยาย 244 
หัวหน้างานการเงิน 251 
เจ้าหน้าที่ 252 
ห้อง GFMIS 253 
หัวหน้างานพัสดุ 261 
เจ้าหน้าที่ 262 
ห้องเก็บพัสดุ 263 
พนักงานขับรถยนต์ 264 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2525-4846 0-2525-4846
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2525-4845311 
หน้าห้อง 312 
หัวหน้าฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล 321 
เจ้าหน้าที่ 322 
เจ้าหน้าที่ 323 
ห้องบันทึกข้อมูล 324 
ห้องรับแบบ ภ.ง.ด. 90 , 91 325 
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล 331 
เจ้าหน้าที่งานเครื่อง 332 
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล 333 
เจ้าหน้าที่งานประมวลผล 334 
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ และห้อง Server 335 
ส่วนวางแผนและประเมินผล0-2525-4839 0-2525-4839
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและประเมินผล0-2525-4838411 
หน้าห้อง 412 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี 421 
เจ้าหน้าที่ 422 
เจ้าหน้าที่ 423 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี 431 
เจ้าหน้าที่ 432 
เจ้าหน้าที่ 433 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษี 441 
เจ้าหน้าที่ 442 
เจ้าหน้าที่ 443 
ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง0-2525-4841 0-2525-4841
ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง0-2525-4840511 
หน้าห้อง 512 
หัวหน้าฝ่ายอุทธรณ์ภาษีอากร 521 
เจ้าหน้าที่ 522 
เจ้าหน้าที่ 523 
หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร 531 
เจ้าหน้าที่ 532 
เจ้าหน้าที่ 533 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 541 
เจ้าหน้าที่ 542 
เจ้าหน้าที่ 543 
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผลการเร่งรัดภาษีอากรค้าง 2 551 
เจ้าหน้าที่ 552 
เจ้าหน้าที่ 553 
ศูนย์ตอบปัญหาผู้เสียภาษี 555 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007