เมนูปิด
rdcamp
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก
30/10/50 :
พีธีมอบใบประกาศนียบัตร
30/10/50 :
การนำเสนอผลงาน 2
30/10/50 :
การนำเสนอผลงาน1
29/10/50 :
RD Camp อำลาอาลัย
 
 Windows Media Player 11คลิปวิดิโอนี้ สนับสนุน Windows Media Player ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
 
พี่เลี้ยง Comment แนะนำ
30/10/50  
- นำเสนอผลงาน
- พีธีมอบใบประกาศนียบัตร
 
พี่เลี้ยง Comment แนะนำ
29/10/50  
- พี่เลี้ยง Comment แนะนำ
- RD Camp อำลาอาลัย
 
พัฒนาบุคลิกภาพกัย อ.อำพล สุวรรณจิตร
28/10/50  
- พัฒนาบุคลิกภาพกัย อ.อำพล สุวรรณจิตร
RD Boom
- ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
- พี่เลี้ยงโชว์
 
เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก่อตั้ง Dek-D.com
27/10/50
-เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก่อตั้ง Dek-D.com
- เปลี่ยนบรรยากาศไปเรือนรอยน้ำบ้านกามเทพ
- สร้างคุณภาพด้วยการออม-การลงทุนกับ
อ.ปกป้อง จันวิทย์
- คนดังเยี่ยมค่าย
 
เยี่ยมชมชีวิตพอเพียงเขาย้อย
26/10/50  เยี่ยมชมชีวิตพอเพียงเขาย้อย
- บ้านเบญจรงณ์ บางช้าง
- ตลาดน้ำอัมพวา
 
อุ่นเครื่องกระตุ้นสมอง
25/10/50  กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- Communication Workshop
- ทดลองผสมทักษะการสื่อสาร
 
อุ่นเครื่องกระตุ้นสมอง
24/10/50  กิจกรรมอุ่นเครื่อง
- กลยุทธสร้างสรรค์กับคุณตี๋ แมทชิ่ง
- กลยุทธสร้างสรรค์กับ Creative Director
- คนมีภาษีมีโชว์
 
อุ่นเครื่องกระตุ้นสมอง
23/10/50  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี 2
- กิจกรรมเมืองจำลอง
- ท่ากลุ่ม
 
อุ่นเครื่องกระตุ้นสมอง
22/10/50  อุ่นเครื่องกระตุ้นสมอง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวภาษี
- ดูงานสรรพากรพื้นที่
- แกะรอยภาษี
- ปาร์ตี้ริมน้ำ
 
พิธีเปิดแคมป์
21/10/50  พิธีเปิดแคมป์
 
ปฐมนิเทศ
19/10/50  ปฐมนิเทศ
 
 
 
 
 
รู้จักกับ RD Camp


คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

 • อายุไม่เกิน 25 ปี

 • เป็นผู้เขียนบทความเพื่อให้กรมสรรพากรคัดเลือกเข้าโครงการ RD Camp (ตามข้อ 2)

 • พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ RD Camp เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท (ตามข้อ 4)

เงื่อนไขและกติกาในการเขียนบทความ

 

 • ตั้งชื่อบทความเอง

 • ขอบเขตในการเขียนบทความ เป็นบทความที่แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ลึก ๆ ในใจที่มีต่อภาษีอากร หรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยสัมผัสจากกรมสรรพากรไม่ว่าในรูปแบบใด ในแง่มุมใดก็ได้

 • พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร Angsana 16 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  และไม่เกิน 22 บรรทัด ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร ส่งมาพร้อมใบสมัคร

 • ผลงานบทความ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเขียนเอง ไม่ลอกเลียนจากผู้อื่น และต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งบทความเข้าประกวดได้เพียง 1 ฉบับ

 • บทความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลก็ตาม กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งคืนบทความ

 • บทความที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่นำลงในเว็บไซต์กรมสรรพากร และหรือวารสาร หรือสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม


เกณฑ์การตัดสิน

การให้คะแนนพิจารณาจาก 5 ส่วน ได้แก่

 • การตั้งชื่อบทความ

 • ความถูกต้องของการใช้ภาษา

 • ความสามารถในการใช้ถ้อยคำที่ถ่ายทอดผ่านการเขียน (การสื่อความหมาย)

 • ความสร้างสรรค์ของบทความ

 • ขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของบทความ

- กรมสรรพากรจะคัดเลือกบทความ จำนวน 50 บทความ และสำรองอีก 10 บทความ เพื่อให้ผู้เขียนบทความเข้าร่วมโครงการ RD Camp ต่อไป

- ผลการตัดสินของกรมสรรพากรถือเป็นที่สุด


ผู้เขียนบทความที่ผ่านเข้ารอบการตัดสินของกรมสรรพากรจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ RD Camp ระยะเวลา 10 วัน กับกรมสรรพากรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ประมาณวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2550) โดย
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีอย่างง่าย

 • ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเรียนรู้การทำงาน เป็นทีม โดยมีส่วนร่วมกับศิลปินนักแสดง

 • ได้รับสิทธิ์จัดทำผลงานกลุ่มเพื่อชิง เงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากผู้นำระดับประเทศ
  - รางวัลทีมชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 200,000.-บาท

  - รางวัลทีมรองชนะเลิศ ที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 100,000.-บาท

  - รางวัลทีมรองชนะเลิศ ที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 50,000.-บาท

  - รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ๆ ละ 10,000.- บาท

 • ผลงานกลุ่มจะได้รับการเผยแพร่จากการจัดนิทรรศการและการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกรมสรรพากร


วิธีการ กำหนดเวลาส่งและตรวจผลการคัดเลือกบทความ
 • ส่งบทความพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (ในเวลา08.30น.-16.30 น.) ไปที่ สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ 90 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่email : rdsarn@rd.go.th(แนบไฟล์บทความพร้อมใบสมัคร) ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2550 กรณีการส่งทางไปรษณีย์ กรมสรรพากรจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ(วงเล็บมุมซองว่า “RD Camp”)
 • ตรวจผลการคัดเลือกบทความได้ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th ตั้งแต่วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2550 ใบสมัครเข้าโครงการ RD Camp

 

 

คณะกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มในวันที่ 30 ตุลาคม 2550
1. นาย สาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากร
2. ผศ.วันชัย ธนะวังน้อยอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายไตรภพ ลิมปพัทธ์กรรมการผู้จัดาร บริษัท บอร์น ออฟเปอเรชั่น จำกัด
4. นายสรกล อดุลยานนท์ผู้ช่วยบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์
5. นางสาวธนวรรณ เตโชดำรงรักษาการบรรณาธิการข่าวเที่ยงวัยทีน สถานีโทรทัศน์ TITV
6. นางสาวนวลน้อย ศรีรุ่งโรจน์เลขานุการกรม กรมสรรพากร
7. นายรัชฏะ สมรทินกรนักจัดรายการวิทยุ คลื่น FM 90.5
8. นางสาวผุสชา โทณะวณิกรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด
9. นายเรวัติ จินดาพลกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
 
More Video
19/10/50 :
พิธีเปิดแคมป์
21/10/50 :
Welcome to the camp
21/10/50 :
กิจกรรมแกะรอยภาษี
22/10/50 :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี
22/10/50 :
ดูงานสรรพากร
22/10/50 :
แถลงข่าว
22/10/50 :
ปาร์ตี้ริมน้ำ
23/10/50 :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี 2
23/10/50 :
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี 2 ช่วงบ่าย
23/10/50 :
กิจกรรมเมืองจำลอง
24/10/50 :
กลยุทธสร้างสรรค์กับ คุณตี๋ แมทชิ่ง
24/10/50 :
กลยุทธสร้างสรรค์กับ Creative Director
24/10/50 :
คนมีภาษีมีโชว์และกิจกรรมแกะรอยภาษี
25/10/50 :
Communication Workshop
25/10/50 :
ทดลองผสมทักษะการสื่อสาร
25/10/50 :
คนมีภาษีมีโชว์ 2
26/10/50 :
เยี่ยมชมชีวิตพอเพียง เขาย้อย
26/10/50 :
เยี่ยมชมบ้านเบญจรงณ์ บางช้าง
27/10/50 :
เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ก่อตั้ง Dek-D.com
27/10/50 :
สร้างคุณภาพชีวิตด้วยการออม/การลงทุนกับ อ.ปกป้อง จันวิทย์
27/10/50 :
คนดังเยี่ยมค่าย (วราภรณ์ สมพงษ์)
28/10/50 :
พัฒนาบุคลิกภาพกับ อ.อำพล สุวรรณจิตร
28/10/50 :
ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
28/10/50 :
พี่เลี้ยงโชว์
29/10/50 :
พี่เลี้ยง Comment แนะนำ
29/10/50 :
RD Camp อำลาอาลัย
30/10/50 :
การนำเสนอผลงาน1
30/10/50 :
การนำเสนอผลงาน 2
30/10/50 :
พีธีมอบใบประกาศนียบัตร
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร โทรศัพท์ 0 2272 8817 , 0 2272 9397 , 0 2272 8315 (คุณสุกัญญา ,คุณอัจฉรา , คุณจุฑาทิพย์ )

 
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-07-2008