เมนูปิด
บัญชีอัตราภาษีเงินได้

 

      (1) สำหรับบุคคลธรรมดา

      เงินได้สุทธิไม่เกิน300,000 บาทร้อยละ 5
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน300,000 บาท
      แต่ไม่เกิน500,000 บาทร้อยละ 10
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน500,000 บาท
      แต่ไม่เกิน750,000 บาทร้อยละ 15
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน750,000 บาท
      แต่ไม่เกิน1,000,000 บาทร้อยละ 20
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน1,000,000 บาท
      แต่ไม่เกิน2,000,000 บาทร้อยละ 25
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน2,000,000 บาท
      แต่ไม่เกิน5,000,000 บาทร้อยละ 30
      เงินได้สุทธิส่วนที่เกิน5,000,000 บาทร้อยละ 35
(พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2560 ที่จะต้องยื่นรายการใน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป) 


      (2) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

      (ก) ภาษีจากกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร้อยละ 20
(พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 42) พ.ศ.2559 ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป)  
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 260) พ.ศ.2535 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 473) พ.ศ.2551 )
( ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 475) พ.ศ.2551 )
( ดูคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.62/253 )
      (ข) ภาษีตามมาตรา 70 นอกจากที่ระบุใน (ค)ร้อยละ 15
(ดูพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 377) พ.ศ.2544 )
      (ค) ภาษีตามมาตรา 70 เฉพาะกรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข)
ร้อยละ 10
      (ง) ภาษีตามมาตรา 70 ทวิ
ร้อยละ 10
(พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2534 ใช้บังคับ 1 เม.ย. 2535 เป็นต้นไป)  
(ดูพระราชกฤษฏีกา (ฉบับที่ 270) พ.ศ.2537)
      (จ) (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป )  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-02-2024