เมนูปิด
Gallery : ประมวลภาพ 
  

 

e-Tax Invoice & e-Receipt

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมนำเสนอผลงานการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล โดยได้นำเสนอในด้านการชำระภาษี
ในส่วนของการปรับแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อลดระยะเวลาในการกรอกแบบและชำระภาษี และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Filing ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ซึ่งจะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารโลก

 

รูปภาพ 01รูปภาพ 01
รูปภาพ 01รูปภาพ 01
  

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-02-2019