เมนูปิด
ภาค 10 / กาฬสินธุ์ (Region 10 / Kalasin)
ภาค 10 / กาฬสินธุ์ (Region 10 / Kalasin)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
3/45 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 0-4381-2973,0-4381-2974,0-4381-2384 โทรสาร 0-4381-2382
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0-4381-1682
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร. 0-4389-9186
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร. 0-4385-1386
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด
จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทร. 0-4389-1262
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทร. 0-4387-1078
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี
จ.กาฬสินธุ์ 46220 โทร. 0-4388-1086
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์ 46150 โทร. 0-4360-2210
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่องคำ
จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทร. 0-4389-7086
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง
จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 0-4385-9114
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์ 46170 โทร. 0-4388-9086
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง
จ.กาฬสินธุ์ 46180 โทร. 0-4360-2109
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ 46240 โทร. 0-4386-9068
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาคู
จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 0-4312-6850

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-11-2023