เมนูปิด
rdcamp season2
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก
กิจกรรม RD Camp Season 2   

Windows Media Player 11 คลิปวิดิโอ สนับสนุน Windows Media Player ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
22/10/51-1 :
ประกาศผล RD Camp 1
22/10/51-2 :
ประกาศผล RD Camp 2
22/10/51-3 :
ประกาศผล RD Camp 3
22/10/51-4 :
ประกาศผล RD Camp 4
 
 
กิจกรรม RD Camp Season2
20/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
19/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
18/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
17/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
16/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
15/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


กิจกรรม RD Camp Season2
14/10/51  
- กิจกรรม RD Camp Season2


พิธีเปิด RD Camp Season2
13/10/51  
- พิธีเปิด RD Camp Season2
 
รู้จักกับ RD Camp


คุณสมบัติของผู้สมัคร Rd camp Season2
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

 • อายุไม่เกิน 25 ปี

 • เป็นผู้ส่ง บทความ หรือ ภาพถ่าย / ภาพวาดหรือ VDO CLIP เพื่อให้กรมสรรพากรคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Camp

 • พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ RD Camp เพื่อชิงรางวัลเงินสด มูลค่ารวม 462,500 บาท

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร

 • ใบสมัครได้ที่นี่


เงื่อนไขและกติกาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. ต้องส่งผลงานเพื่อให้กรมสรรพากรคัดเลือกในรูปแบบใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้เพียง 1 วิธี)

        1.1. การเขียนบทความ

  • พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร Angsana 16 ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 22 บรรทัด ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร

  • บทความผู้ส่งเข้าประกวดต้องเขียนเอง ไม่ลอกเลียนจากผู้อื่นและต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

       1.2. ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด
  • ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด มีขนาดเท่าใดก็ได้

  • ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพหรือผู้วาดภาพเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

  • จะมีคำบรรยายเพื่อประกอบ ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด หรือไม่ก็ได้

       1.3. VDO CLIP
  • VDO CLIP มีความยาวไม่เกิน 1 นาที ซึ่งสามารถถ่ายจากกล้อง VDO หรือ กล้อง Digital หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้อง convert file เป็นนามสกุล .WMV (Windows Media Movie) ขนาด (VDO SIZE) ไม่เกิน 320 x 240 PIXEL

  • ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้จัดทำ VDO CLIP เอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น และต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

2. ตั้งชื่อผลงานเอง

3. ขอบเขตของผลงาน โดยให้มีเนื้อหาซึ่งสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษีอากร , สรรพากร อย่างใดอย่างหนึ่ง ในรูปแบบใด หรือในแง่มุมใดก็ได้

4. ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวดกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งคืน

5. ผลงาน ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่นำลงในเว็บไซต์กรมสรรพากรและหรือวารสาร หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

(หมายเหตุ : ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานตามเงื่อนไขกติกาข้างต้นได้เพียงท่านละ 1 วิธี และเพียง 1 ชิ้นงาน)

เกณฑ์การตัดสิน

- การให้คะแนนพิจารณาจาก 4 ส่วน ได้แก่

 • การตั้งชื่อผลงาน

 • ความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • ภาพรวมและขอบเขตเนื้อหาโดยรวม

- กรมสรรพากรจะคัดเลือกผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 60 คน และสำรองอีก 20 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ RD Camp ต่อไป

- ผลการตัดสินของกรมสรรพากรถือเป็นที่สุด


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบการตัดสินของกรมสรรพากรจะได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ RD Camp ระยะเวลา 10 วัน กับกรมสรรพากร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ประมาณวันที่ 13 – 22 ตุลาคม 2551) โดยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีอย่างง่าย

 • ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมกับศิลปินนักแสดง

 • ได้รับสิทธิ์จัดทำผลงานกลุ่มเพื่อ ชิงรางวัลเงินสด มูลค่ารวม 462,500 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากผู้นำระดับประเทศ

 • ผลงานกลุ่มจะได้รับการเผยแพร่จากการจัดนิทรรศการและการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกรมสรรพากรวิธีการ กำหนดเวลาส่งและตรวจผลการคัดเลือก
1. การส่งผลงานผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ตามวิธีดังต่อไปนี้
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (ในเวลา 08.30 น.-16.30 น.) ได้ที่ สำนักบริหารกลาง เลขที่ 90 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรมสรรพากรจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง “RD Camp”)

 • ส่งทาง E-Mail : rdcamp@rd.go.th โดยใบสมัครต้อง SCAN IMAGE เป็นนามสกุล .JPG

 • กรณีที่เลือกส่งผลงานเป็น ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด ให้ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้เฉพาะทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองเท่านั้น

 • กรณีที่เลือกส่งผลงานเป็น VDO CLIP
  - ส่งทาง E-Mail ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3MB หรือ บีบอัดไฟล์ เป็น .zip หรือ .rar
  - ส่งทาง ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ให้บันทึกลงแผ่น CD-rom

2. หมดเขตส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2551

3. ตรวจผลการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ RD Camp ได้ทางเว็บไซต์ www.rd.go.thตั้งแต่วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551


  ใบสมัครเข้าโครงการ RD Camp

 
คณะกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มในวันที่ 22 ตุลาคม 2551

1. นายสาธิต รังคสิริ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมการเงิน การธนาคาร) กรมสรรพากร
ประธานคณะกรรมการตัดสิน

2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
กรรมการตัดสิน

3. นางศศกร ลออศรีสกุลไชย

นักวิชาการ 8ว กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กรรมการตัดสิน

4. นายสมชัย กตัญญุตานันท์ (ชัย ราชวัตร)

การ์ตูนนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้เขียนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน การ์ตูนสะท้อนการเมือง และสังคม อันดับ 1 ของประเทศ
กรรมการตัดสิน

5. นางสาวสิริยากร พุกกะเวส (อุ้ม)

ศิลปินนักแสดง บรรณาธิการบริหาร OOM เจ้าของบริษัทบ้านอุ้ม จำกัด
กรรมการตัดสิน

6. นายอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร

ศิลปินนักแสดง พิธีกร นักวาดภาพประกอบ
กรรมการตัดสิน

7.นายธัญสก พันสิทธิวรกุล

อาจารย์ประจำคณะคณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยกรุงเทพ
เจ้าของ website thaiindie.com ผู้กำกับหนังสั้น
กรรมการตัดสิน

8. อาจารย์ ปิติพีร์ รวมเมฆ

คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
กรรมการตัดสิน

9. เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ Suppervisor ในโครงการ RD Camp Season 2

กรรมการตัดสิน

10.นิสิต นักศึกษา โครงการ RD Camp รุ่นที่ 1

กรรมการตัดสินMore Video
13/10/51 :
พิธีเปิด RD Camp Season2
14/10/51 :
กิจกรรม RD Camp 1
15/10/51 :
กิจกรรม RD Camp 2
16/10/51 :
กิจกรรม RD Camp 3
17/10/51 :
กิจกรรม RD Camp 4
18/10/51 :
กิจกรรม RD Camp 5
19/10/51-1 :
กิจกรรม RD Camp 6
19/10/51-2 :
กิจกรรม RD Camp 7
19/10/51-3 :
กิจกรรม RD Camp 8
ผลงาน Adspot 1
ผลงาน Adspot 2 ผลงาน พยากรณ์อากาศ
RD1 , RD4 , RD7
ผลงาน พยากรณ์อากาศ
RD2 , RD5 , RD10
ผลงาน พยากรณ์อากาศ
RD3 , RD8 , RD11
ผลงาน พยากรณ์อากาศ
RD6 , RD9 , RD12
ประกาศผล 1
ประกาศผล 2 ประกาศผล 3
ประกาศผล 4
  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร โทร 0 2272 8177 , 0 2272 9397 , 0 2272 8315 (คุณสุกัญญา , คุณอัจฉรา และคุณจุฑาทิพย์) หรือ E-Mail : rdcamp@rd.go.th

 
 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2009