ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


clear-gif

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ
เพื่อนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ของกรมสรรพากร

เอกสารหลัก

 1. แบบคำขอ ส.ญ.ค.1 หรือ แบบคำขอ ส.ญ.ค.1.1 ซึ่งพิมพ์ออกจากระบบ (โดยกรรมการบริษัทลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)
 2. เอกสารแนบอื่นๆ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด (ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
  • กรณี การยื่นคำขอ ส.ญ.ค. 1 ต้องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจ เฉพาะกรณีมีขนาดเกิน 2 MB ด้วยแผ่น CD, DVD
  • กรณีการยื่นคำขอ ส.ญ.ค. 1.1 ต้องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจ เฉพาะกรณีมีขนาดเกิน 2 MB (ตามข้อ 3.1 ของ ส.ญ.ค. 1.1) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (ตามข้อ 8.3 ของ ส.ญ.ค. 1.1) ด้วยแผ่น CD, DVD

เอกสารอื่นๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การยื่นแบบคำขอแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณี คนต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณี คนต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไม่เกิน 6 เดือน)
  * กรณี นำส่งเป็นสำเนาหนังสือรับรองฯ ต้องให้กรรมการบริษัทลงนามรับรองในเอกสารสำเนาเป็นสำคัญ

 

 

คู่มือการใช้งาน

เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
  ด้านนโยบาย : โทร.0-2272-8033 ด้านกฎหมาย : โทร.0-2272-8390
  ด้านรับแบบฯ : โทร.0-2272-9281,0-2272-9587 ด้านระบบงาน : โท ร. 02-272-8901
    ด้านเทคนิคและโครงสร้างข้อมูล : โทร. 02-272-9332

 

clear-gif
clear-gif
Last update :
 Monday, February 26, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161