ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


clear-gif

รายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ
เพื่อนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ของกรมสรรพากร

เอกสารหลัก

 1. แบบคำขอ ส.ญ.ค.1 หรือ แบบคำขอ ส.ญ.ค.1.1 ซึ่งพิมพ์ออกจากระบบ (โดยกรรมการบริษัทลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)
 2. เอกสารแนบอื่นๆ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด (ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
  • กรณี การยื่นคำขอ ส.ญ.ค. 1 ต้องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจ เฉพาะกรณีมีขนาดเกิน 2 MB ด้วยแผ่น CD, DVD
  • กรณีการยื่นคำขอ ส.ญ.ค. 1.1 ต้องส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของแผนธุรกิจ เฉพาะกรณีมีขนาดเกิน 2 MB (ตามข้อ 3.1 ของ ส.ญ.ค. 1.1) หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (ตามข้อ 8.3 ของ ส.ญ.ค. 1.1) ด้วยแผ่น CD, DVD

เอกสารอื่นๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การยื่นแบบคำขอแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณี คนต่างชาติ) ของผู้มอบอำนาจ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง (กรณี คนต่างชาติ) ของผู้รับมอบอำนาจ
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไม่เกิน 6 เดือน)
  * กรณี นำส่งเป็นสำเนาหนังสือรับรองฯ ต้องให้กรรมการบริษัทลงนามรับรองในเอกสารสำเนาเป็นสำคัญ

 

 

คู่มือการใช้งาน

เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
  ด้านนโยบาย : โทร.0-2272-8033 ด้านกฎหมาย : โทร.0-2272-8390
  ด้านรับแบบฯ : โทร.0-2272-9281,0-2272-9587 ด้านระบบงาน : โท ร. 02-272-8901
    ด้านเทคนิคและโครงสร้างข้อมูล : โทร. 02-272-9332

 

clear-gif
clear-gif
Last update :
 Tuesday, October 9, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161