เมนูปิด
คลิกเพื่อดูแผ่นพับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินไ ด้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา

บริจาคอย่างไรจึงจะได้สิทธิ 2 เท่า

พระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 420,428
รายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาประกาศ
เกณฑ์ลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์ ตามรายการที่ขอรับการสนับสนุนทางการศึกษา
สัมภาษณ์รองอธิบดี สาธิต รังคสิริ ทางไอทีวี
สปอตโฆษณา คนใจดีมี 2 เท่า
สารคดีสั้นรณรงค์การบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา
 - ให้ 1 ได้ 2 คืออะไร
 - บริจาคให้น้องได้ที่ไหน
 - บุคคลธรรมดาบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
 - บริษัทบริจาคอย่างไร ได้สิทธิ 2 เท่า
 - บริจาคเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ได้สิทธิ 2 เท่า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007