เมนูปิด
rdcamp season2
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Rd camp Season3
คุณสมบัติของผู้สมัคร Rd camp Season3
ประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด ในรูปแบบดังต่อไปนี้ (เลือกได้เพียง 1 วิธี)
 • บทความ
 • คำขวัญ
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด
 • VDO CLIP
การจัดเตรียมผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • บทความ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร Angsana 16 ความยาวไม่เกิน 1หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 22 บรรทัด ระยะขอบกระดาษด้านซ้าย-ขวา ด้านละไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือ 2.5 เซนติเมตร
 • คำขวัญ คำขวัญจะต้องมีจำนวนคำไม่เกิน 25 คำ และพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงลงกระดาษ A4
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด มีขนาดเท่าใดก็ได้ จะมีคำบรรยายเพื่อประกอบ ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด หรือไม่ก็ได้
 • VDO CLIP มีความยาวไม่เกิน 1 นาที ซึ่งสามารถถ่ายจากกล้อง VDO หรือ กล้อง Digital หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยต้อง convert file เป็นนามสกุล .WMV (Windows Media Movie) โดยมีขนาด VDO SIZE ไม่เกิน 320 x 240 PIXEL
เงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้ประกวดต้องส่งผลงานที่จัดทำตามข้อ 3 พร้อมใบสมัคร
 • ขอบเขตของผลงานที่แสดงความคิดเห็นหรือสื่อถึงความรู้สึก ลึก ๆ ในใจที่มีต่อภาษีอากร หรือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยสัมผัสจากกรมสรรพากรไม่ว่าในรูปแบบใดในแง่มุมใดก็ได้ โดยให้มีเนื้อหาซึ่งสื่อความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ภาษีอากร , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา , ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ตั้งชื่อผลงานเอง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่นและไม่เคยเผยแพร่ผลงานมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดกรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งคืน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่นำลงในเว็บไซต์กรมสรรพากรและหรือวารสาร หรือสื่ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ RD Camp
หมายเหตุ : ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานตามเงื่อนไขกติกาข้างต้นได้เพียงท่านละ 1 วิธี และเพียง 1 ชิ้นงาน
เกณฑ์การตัดสิน
 • การให้คะแนนพิจารณาจาก 4 ส่วน ได้แก่
  • การตั้งชื่อผลงาน
  • ความสามารถในการถ่ายทอดหรือสื่อความหมาย
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ขอบเขตเนื้อหาโดยรวม
 • กรมสรรพากรจะคัดเลือกผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนภาคละ 100 คน และสำรองอีกภาคละ 20 คน เพื่อเข้าร่วม RD Camp สัญจรต่อไป
 • กรมสรรพากรจะคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วม RD Camp สัญจร จำนวน 60 คน และสำรองอีก 10 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 3 ชิงทุนการศึกษาต่อไป
 • ผลการตัดสินของกรมสรรพากรถือเป็นที่สุด
 • กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมตามที่ตั้งสถาบันการศึกษาตามภาคที่กรมสรรพากรกำหนด (รายละเอียดแนบท้าย)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบการตัดสินของกรมสรรพากร จะได้สิทธิเข้าร่วม RD Camp สัญจร (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคอีสาน/ภาคเหนือ/ภาคใต้)โดยไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลาภาคละ 4 วัน (ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ประมาณวันที่ 25 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2552) และมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ RD Camp Season 3 ระยะเวลา 10 วัน (ประมาณวันที่ 13 - 22 ตุลาคม 2552) โดยเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษีอย่างง่าย ๆ
 • ร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมกับศิลปินนักแสดง
 • จัดทำผลงานกลุ่มเพื่อชิงรางวัลสนับสนุนการศึกษา และได้รับเกียรติบัตรจากผู้นำระดับประเทศ
 • ผลงานกลุ่มจะได้รับการเผยแพร่จากการจัดนิทรรศการและการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมของกรมสรรพากร
วิธีการ กำหนดเวลาส่งและตรวจผลการคัดเลือก
 • Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rd.go.th
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (ในเวลา 08.30 น.-16.30 น.) ไปที่ สำนักบริหารกลาง เลขที่ 90 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือที่E-Mail : rdcamp@rd.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 กรณีการส่งทางไปรษณีย์ กรมสรรพากรจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ (วงเล็บมุมซอง “RD Camp”)
 • กรณีที่ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทาง E-Mail ผู้สมัครต้อง SCAN IMAGE ใบสมัครเป็นนามสกุล .JPG
 • กรณีที่ส่งผลงานเป็น ภาพถ่าย / ภาพวาด ให้ส่งผลงานได้เฉพาะทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองเท่านั้น
 • กรณีที่เลือกส่งผลงานเป็น VDO Clip
  • ส่งทาง E-Mail ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 3MB หรือบีบอัดไฟล์เป็น .zip หรือ .rar
  • ส่งทาง ไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ให้บันทึกลงแผ่น CD-ROM
 • ตรวจผลการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์www.rd.go.thตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซตwww.rd.go.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักบริหารกลาง ชั้น 5 อาคารกรมสรรพากร โทร 0 2272 8177 , 0 2272 9397 , 0 2272 8315 หรือ E-Mail : rdcamp@rd.go.th
การจัดกลุ่มจังหวัดและภาคในการดำเนินโครงการ RD Camp
ภาคกลาง/ภาคตะวันตก
1. กรุงเทพมหานคร
2. จังหวัดสมุทรสาคร
3. จังหวัดสมุทรสงคราม
4. จังหวัดสิงห์บุรี
5. จังหวัดสุพรรณบุรี
6. จังหวัดอ่างทอง
7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. จังหวัดนครนายก
9. จังหวัดนครปฐม
10. จังหวัดชัยนาท
11. จังหวัดกาญจนบุรี
12. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13. จังหวัดเพชรบุรี
14. จังหวัดราชบุรี
ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จังหวัดจันทบุรี
3. จังหวัดชลบุรี
4. จังหวัดตราด
5. จังหวัดปราจีนบุรี
6. จังหวัดระยอง
7. จังหวัดสระแก้ว
8. จังหวัดสมุทรปราการ
9. จังหวัดนนทบุรี
10. จังหวัดปทุมธานี
11. จังหวัดสระบุรี
12. จังหวัดลพบุรี
ภาคใต้
1. จังหวัดกระบี่
2. จังหวัดชุมพร
3. จังหวัดตรัง
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. จังหวัดนราธิวาส
6. จังหวัดปัตตานี
7. จังหวัดพังงา
8. จังหวัดพัทลุง
9. จังหวัดภูเก็ต
10. จังหวัดยะลา
11. จังหวัดระนอง
12. จังหวัดสงขลา
13. จังหวัดสตูล
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงใหม่
2. จังหวัดเชียงราย
3. จังหวัดน่าน
4. จังหวัดพะเยา
5. จังหวัดแพร่
6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. จังหวัดลำปาง
8. จังหวัดลำพูน
9. จังหวัดอุตรดิตถ์
10. จังหวัดสุโขทัย
11. จังหวัดอุทัยธานี
12. จังหวัดพิจิตร
13. จังหวัดพิษณุโลก
14. จังหวัดเพชรบูรณ์
15. จังหวัดนครสวรรค์
16. จังหวัดกำแพงเพชร
17. จังหวัดตาก
ภาคอีสาน
1. จังหวัดมุกดาหาร
2. จังหวัดมหาสารคาม
3. จังหวัดขอนแก่น
4. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดนครพนม
6. จังหวัดนครราชสีมา
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดยโสธร
9. จังหวัดร้อยเอ็ด
10. จังหวัดศรีสะเกษ
11. จังหวัดสกลนคร
12. จังหวัดสุรินทร์
13. จังหวัดหนองคาย
14. จังหวัดหนองบัวลำภู
15. จังหวัดอุดรธานี
16. จังหวัดอุบลราชธานี
17. จังหวัดอำนาจเจริญ
18. จังหวัดกาฬสินธุ์
19. จังหวัดเลย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 14-09-2010