เมนูปิด

  1. เงินภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกประเภทการคืนได้ ดังนี้
    • ขอคืนเป็นเงินสด (สกุลเงินบาทเท่านั้น)     
    • ขอคืนเป็นดราฟต์ โดยระบุสกุลเงินได้ 4 สกุล ได้แก่ USD, Euro, Yen, Pound Stering, หรือ     
    • ขอโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต VISA, MasterCard และ JBC     
  2. เงินภาษีที่ขอคืนเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตตาม 1.2 และ 1.3 เท่านั้น

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นดราฟต์ หรือการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต จะหักจากยอดคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว

อัตราค่าธรรมเนียมการคืนด้วยดราฟต์และเครดิต

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020