เมนูปิด

แบบคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับนักท่องเที่ยว

(แบบ ภ.พ.10) ที่สามารถขอคืนภาษีได้

  1. แบบ ภ.พ.10 แต่ละฉบับมียอดซื้อ 2,000 บาทขึ้นไป (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  2. ต้องผ่านการตรวจสินค้าจากศุลกากร โดยดูในแบบ ภ.พ.10 ช่องสำหรับเจ้าพนักงานศุลกากรด้านล่างมุมขวาของแบบ ภ.พ.10
  3. จะต้องมีตราประทับและเจ้าพนักงานศุลกากรลงชื่อกำกับพร้อม วัน เดือน ปี ไว้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020