เมนูปิด

วิธีการขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว

สามารถยื่นแบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้ 2 ช่องทาง

 1. ยื่นแบบคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว/เพิ่ม/ยกเลิก โดยใช้แบบ คท.1 ต่อหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

  - สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
  - สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (ภญ.) สำหรับรายที่อยู่ในกำกับดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (ภญ.)

  ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้สำนักงานใหญ่เป็นผู้ยื่นแบบ คท.1 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

  หรือสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (ภญ.) สำหรับรายที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (ภญ.)
   
 2. ยื่นคำขอผ่านทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th/vrt

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020