เมนูปิด

นักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเประเทศไทย
  3. ไม่เป็นนักบิน หรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศไทย
  4. เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
  5. ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว โดยให้สังเกตสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS ปิดแสดงไว้ที่ร้านค้า
  6. ซื้อสินค้าในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากสถานประกอบการแห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020