เมนูปิด

สินค้าที่นักท่องเที่ยวมีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. ต้องเป็นสินค้า ไม่ใช่ค่าบริการ
  2. เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว
  3. เป็นสินค้าที่นำออกนอกประเทศ พร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน โดยนับวันที่ซื้อสินค้าเป็นวันแรก
  4. ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณี ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน
  5. สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
  6. กรณีซื้อสินค้าราคาแพง ที่กรมสรรพากรกำหนด 10 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน หรือของรูปพรรณ ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา โทรศัพท์แบบพกพา กระเป๋า เข็มขัด ที่มีมูลค่าของสินค้าแต่ละชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาท หรือสินค้าที่สามารถนำติดตัวไปพร้อมกับ
  7. การเดินทางที่มีมูลค่าของสินค้าต่อชิ้น ตั้งแต่ 50,000 บาท ต้องนำผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้าไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกำกับอีกครั้งด้วย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020