เมนูปิด

สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
โทร. (662) 272-9384-5 , 272-8196
FAX (662) 617-3559
Website: http://www.rd.go.th/vrt
E-mail: vrefund@rd.go.th

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020