เมนูปิด

สาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวไม่ได้รับคืนเงินภาษี

  1. ซื้อสินค้ามูลค่าน้อยกว่า 2,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากสถานประกอบการแห่งเดียวกัน ในวันเดียวกัน
  2. ไม่ได้จัดทำแบบ ภ.พ.10 ในวันที่ซื้อสินค้า
  3. ไม่แนบต้นฉบับใบกำกับภาษีมาพร้อมกับแบบ ภ.พ.10
  4. ชื่อและหมายเลขหนังสือเดินทางในใบกำกับภาษีที่แนบมากับแบบ ภ.พ.10 ไม่ใช่ของผู้ขอคืนภาษี
  5. ไม่ได้นำสินค้าออกนอกประเทศไทยภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า
  6. ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ
  7. ไม่ได้นำแบบ ภ.พ.10 และสินค้าไปให้ศุลกากรตรวจและประทับตรา
  8. กรณีเป็นสินค้าราคาแพงเมื่อให้เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจแล้ว ไม่ได้นำผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจอีกครั้ง
  9. ไมได้ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VRT)
  10. เป็นลูกเรือที่เดินทางออกนอกประเทศไทยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020