เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2558

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
2.ใบแนบ ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2558

ใบแนบ ภ.ง.ด.50 สำหรับกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) PDF | ZIP
3.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2558

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
4.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
5.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2558

วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
6.แบบ ภ.ง.ด.52

รอบฯ ปี 2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
7.แบบ ภ.ง.ด.54

รอบฯ ปี 2558

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
8.แบบ ภ.ง.ด.55

รอบฯ ปี 2558

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023