เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2547

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2547

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ (ดาวน์โหลด .zip file html) (ดาวน์โหลด .zip file pdf)HTMLPDF

2.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2547

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลPDF | ZIP

3.

-

บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2547

PDF

4.

ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2547

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

5.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2547

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 69 เฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากรPDF

6.

ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2547

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

7.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2547

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรPDF

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023