เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2549

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2549

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และ มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการPDF | ZIP

2.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2549

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลPDF | ZIP

3.

-

บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2549

PDF

4.

ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2549

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

5.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2549

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

6.

ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2549

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะ กิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
7.

ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2549

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

8.

ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2549

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

The most recent upgrades to the HTMLG online editor are the tag manager and the attribute filter. Try it for free and purchase a subscription if you like it!

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023