เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2556

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2556

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

 PDF | ZIP
2.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2556

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

 PDF | ZIP
3.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2556

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
4.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2556

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
5.ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2556

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
6.ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2556

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 และตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
7.ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2556

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023