เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2554

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
1.ภ.ง.ด. 50

รอบฯ ปี 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
2.วิธีกรอกแบบ

รอบฯ ปี 2554

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
3.ภ.ง.ด. 52

รอบฯ ปี 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
4.ภ.ง.ด. 54

รอบฯ ปี 2554

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
5.ภ.ง.ด. 55

รอบฯ ปี 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
6.ภ.ง.ด. 51

รอบฯ ปี 2554

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
7.วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2554

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP
8.ตัวอย่าง ภ.ง.ด.51

รอบฯ ปี 2554

ตัวอย่างการกรอก แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

 PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023