เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ปี 2553

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด

1.

-

บอกกล่าวเรื่องใบแนบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2553 PDF

2.

-

ใบแนบ ภ.ง.ด. 50

PDF

3.

-

ตัวอย่างการกรอกใบแนบ ภ.ง.ด. 50 PDF

4.

-

บอกกล่าวเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 รอบฯ ปี 2553

PDF

5.

-

ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553PDF

6.

ภ.ง.ด. 50
รอบฯ ปี 2553

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

7.

วิธีกรอกแบบ
ภ.ง.ด.50 รอบฯ ปี 2553

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีปี 2553PDF | ZIP

8.

ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2553

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

9.

วิธีกรอกแบบ
รอบฯ ปี 2553

วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

10.

ภ.ง.ด. 52
รอบฯ ปี 2553

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เฉพาะกิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP
11.

ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2553

แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP

12.

ภ.ง.ด. 55
รอบฯ ปี 2553

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิหรือสมาคม ตามมาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร PDF | ZIP

 

ปรับปรุงล่าสุด: 13-07-2023